สภา ไฟเขียว ผ่านร่างกฎหมายพืชกระท่อม ปลูก-ใช้เสรี /นำเข้า-ส่งออกต้องขออนุญาต

38

สภาผ่านร่างกฎหมายพืชกระท่อม ปลูก-ใช้เสรี ควบคุมห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปี-หญิงตั้งครรภ์ นำเข้า-ส่งออกต้องขออนุญาต ให้สาธารณสุขแก้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา หวังทำเป็นพืชเศรษฐกิจประชาชนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

วันที่ 8 ก.ย.2564 เวลา 11.00 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. …. ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ.ฯ กล่าวว่า หลังการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดประเภท 5 ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภค และใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ จึงควรส่งเสริมและให้มีการพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดมาตรการดูแลโดยเฉพาะการนำเข้าและการส่งออกเท่านั้นที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อน ส่วนการเพาะ การปลูก และการขายใบพืชกระท่อม นอกเหนือจากที่ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดไว้ ให้ทำได้

นอกจากนี้ กมธ.เห็นว่าการบริโภคใบกระท่อมมากเกินควรอาจจะเกิดอันตราย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร จึงกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณา และการบริโภคใบกระท่อมในบางประการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่ไม่ควรกำหนดข้อบังคับที่กระทบกับวิถีชีวิตและชุมชน การโฆษณาทำได้ แต่ห้ามโฆษณา หรือนำมาทำน้ำต้มที่ผสมกับยาเสพติด หรือ 4×100 และ กมธ.มีข้อสังเกตุเพิ่มเติม เพราะใบกระท่อมมีประโยชน์หลายอย่างที่สามารถนำเป็นวัตถุดิบ หรือ ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางได้แต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขสมควรที่จะแก้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ จากนั้นสมาชิกในที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทั้ง 49 มาตรา และลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 281 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป