“พระเทพฯ” พระราชทานทุน มอ.ปัตตานี ทุกฝ่าย สุดปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณ

43

ม.อ.ปัตตานี นำนักศึกษาทุน พระราชทานชาวกัมพูชาเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 16 ก.ย.2564 เวลา 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส ให้พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ ประธานคณะกก.อำนวยการโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา นำ นายอูก ซอต์พวน เอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะกก.อำนวยการ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท กราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ.2563 จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งพระราชทาน พระราชานุญาต ให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 37 สถาบัน นำคณาจารย์ และนักศึกษาทุนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561-2564 จำนวน 855 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร และนักศึกษาทุนพระราชทานชาวกัมพูชาจาก 5 วิทยาเขต 31 คน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท โดยเป็นนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 14 คน วิทยาเขตหาดใหญ่ 9 คน วิทยาเขตภูเก็ต 3 คน วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 3 คน และวิทยาเขตตรัง 2 คน

พร้อมทั้งวิทยาเขตปัตตานี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี รศ.ดร.เทวี ทองแดง คาร์ริลา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์จารึก อรรถสงเคราะห์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษคณะศึกษาศาสตร์ นำนักศึกษากัมพูชาทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมปริชญากร อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี จำนวน14 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 13 คน ระดับปริญญาโท จำนวน 1 คน ในจำนวนนี้ศึกษาอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 5 คน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 คน ดังนี้ระดับปริญญาโท ได้แก่ Miss Somachita Phal สาขาวิชการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ Mr. Teja Gajendra Chor สาขาวิชาจิตวิทยา , Mr. Chork Sreng สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา การปรึกษาและการแนะแนว , Miss Titmonyneat Chalk สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา การปรึกษาและการแนะแนว , Miss Thai Chanthany สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ Mr. Chivorn Nhoem สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ , Ms. Socheata Leng สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ , Ms. Meyphong Leang สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม , Miss Norngray Heang สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ , Miss Sophary Phat สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ , Mr. Kimhong Eav สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม , Miss Meak Layya สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ , Mr. Thy Namoral สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และ Miss Sophea Sthapoa สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ