“มนัญญา”สุดทน ใครโกงนมโรงเรียน จี้ อ.ค.ส.ตรวจสอบ ทำ เด็กระยองเดือดร้อน

46

อย่าโกงนมเด็ก “มนัญญา” สุดทน เรียกสอบด่วน การทำสัญญานมโรงเรียนทั่วประเทศ เผย ถูกร้องเรียนที่ โรงเรียนจำนวน 17 แห่ง ที่ จ.ระยอง พบเรื่องฉาว นมทั้งหมดยังไม่ถึงเด็กตั้งแต่เทอมแรก ลั่นอย่าเอาเปรียบเด็กนักเรียนที่เป็นอนาคตของชาติ

เกิดปัญหาเรื่องนมโรงเรียนของสถานศึกษาภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง ผู้ประกอบการไม่ยอมทำสัญญาซื้อขาย ทำให้เด็กนักเรียนไม่ได้รับนม ซึ่งเริ่มต้นด้วยอนุกรรมการ และเลขานุการ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็ก และเยาวชนกลุ่มที่ 2 ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นม 0008/1943 ลงวันที่  31 สิงหาคม 2564 ถึงประธานคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน   ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียนของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

เนื่องจากได้รับแจ้งว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ได้รับการประสานจากศึกษาธิการจังหวัดระยอง ขอให้ประสานกับผู้ประกอบการ ที่ได้รับจัดสรรสิทธิการจำหน่าย นมโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 (ธวัชฟาร์ม) และ หน่วยจัดซื้อ(โรงเรียนเอกชน 17 แห่ง) ที่ยังไม่ได้จัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม โรงเรียน ให้มาดำเนินการลงนามในสัญญาซื้อขาย ซึ่งจากการประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564  ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ยังไม่สามารถตกลงรายละเอียดในสัญญาได้ เนื่องจากหน่วยจัดซื้อได้จัดทำสัญญาซื้อขาย ให้ บริษัทธวัชฟาร์ม (ระยอง) จำกัด เพื่อลงนามในสัญญา แต่บริษัท ธวัชฟาร์ม(ระยอง) จำกัด ขอปรับเปลี่ยนสัญญา ทำให้การดำเนินการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเอกชนทั้ง 17 แห่ง ไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก และเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งขณะนี้ เด็กนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนเอกชนทั้ง 17 แห่ง ยังไม่ได้รับการสนับสนุนการดื่มนมโรงเรียนตั้งแต่เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

นายสมพร ศรีเมือง รก.ผอ.ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ได้รับร้องเรียนปัญหานมไม่ถึงโรงเรียน ปัจจุบันมีผู้จำหน่าย 70 ราย ที่ อ.ส.ค.มอบอำนาจให้เอกชนให้ผลิตนม เมื่อผู้ประกอบการไม่ส่งให้โรงเรียน ทำให้ อ.ส.ค. เสียหาย ซึ่ง เมื่อก่อนเ อ.ส.ค.ป็นเลขาคณะอนุกรรมการนมโรงเรียน มีหน้าที่มอบอำนาจให้ผู้ประกอบการตามที่กรมปศุสัตว์แจ้งชื่อให้ อ.ส.ค.ปัจจุบันกรมปศุสัตว์เป็นเลขาคณะอนุกรรมการนมโรงเรียน จะแจ้งชื่อผู้ประกอบการให้ อ.ส.ค.ทำสัญญา ทำให้วันนี้ อ.ค.ส.ถูกกล่าวหาว่าไม่ส่งนมให้โรงเรียน

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าตนเองในฐานะที่มีหน้าที่ อ.ส.ค. เมื่อมีเรื่องร้องเรียน จากกระทรวงศึกษาธิการ ปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องมีการรื้อดูสัญญาทั้งหมดทั่วประเทศ หากพบว่าไม่มีความโปร่งใส ผู้ที่แบ่งโควตาให้ คือกรมปศุสัตว์ เมื่อนมไม่ถึงเด็ก และ อ.ส.ค.ได้ ทำสัญญา และมอบฉันทะให้กับผู้ส่งนม มีโคนมหรือไม่ ผลิตอย่างไร โรงงานอย่างไร ใครที่ทำสัญญาต้องทำสัญญาต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่เอา อ.ส.ค. มาบังหน้า “นมโรงเรียนนับ 1,200 ตัน อ.ส.ค. ได้ 100 ตัน ทำไมไม่ให้โรงเรียนเป็นผู้เลือก พรุ่งนี้จะเรียกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมด่วน บริษัทที่เกิดขึ้นมา เป็นบริษัทใคร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยไปตรวจด่วน อย่าเอาเปรียบเด็ก เพราะเด็กคืออนาคตของชาติเขาต้องได้ดื่มนมที่ดีที่สุด” น.ส.มนัญญา กล่าว