“มนัญญา” ทำพิธี Kick off ปลูกฟ้าทะลายโจร พร้อมทำพิธี MOU ผลิตพืชสมุนไพร

24

รมช.เกษตรฯ เป็นประธาน Kick off ส่งเสริมปลูกฟ้าทะลายโจร จ.พิษณุโลก มอบกล้าพันธุ์ให้สหกรณ์และประชาชนที่จองผ่านออนไลน์ พร้อมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนาม MOU การผลิตพืชสมุนไพร และการรับซื้อฟ้าทะลายโจรระหว่างสหกรณ์-กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 24 ก.ย. 2564 น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรละสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน Kick Off โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร) สู้ภัยโควิด-19 ของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก ณ แปลงปลูกฟ้าทะลายโจรของสมาชิกสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ตำบลวังนำคู้ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย น.ส.ปารีณา ซักเซ็ค คณะที่ปรึกษารมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ ผช.เลขานุการรมว.เกษตรและสหกรณ์, ส.ส. เกษมสันต์ มีทิพย์ ผู้สมัคร ส.ส. , นายสุนทร วชิราศรีศิริกูล ผวจ.พิษณุโลก และหน.ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.พิษณุโลกให้การต้อนรับ โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้กับสหกรณ์ในการต่อยอด ขยายผลการส่งเสริมและเพิ่มพื้นที่ปลูกให้กับสมาชิกสหกรณ์รายอื่นๆ เป็นการรักษาเสถียรภาพด้านปริมาณ และราคาให้เกิดความสมดุล ส่งเสริมให้ประชาชนใช้พืชสมุนไพรไทยเป็นทางเลือกในการบำบัด ควบคุม และรักษาโรคเพิ่มขึ้น โดย จ.พิษณุโลก มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 สหกรณ์ พื้นที่ปลูกรวม 10 ไร่ สมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 40 คน ได้แก่ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื้นที่ปลูก 5 ไร่ และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด อ.วังทอง พื้นที่ปลูก 5 ไร่ ซึ่งจะมีการขยายผลในปีต่อไปหากผู้รับซื้อมีความต้องการฟ้าทะลายโจรในปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรจากกรมวิชาการเกษตร สหกรณ์ละ 40,000 ต้น รวมทั้งหมด 80,000 ต้นโอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้มอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้กับผู้แทนสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ และผู้แทนประชาชนที่ลงทะเบียนจองผ่านเว็บไซต์กรมวิชาการเกษตร ซึ่ง จ.พิษณุโลกมีผู้ลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 423 ราย และร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรับซื้อฟ้าทะลายโจร ระหว่าง สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด และสหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปสมุนไพรทับยายเชียง จากนั้นร่วมปลูกฟ้าทะลายโจรร่วมกับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการการผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจรของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก และยังได้มอบผลิตภัณฑ์ยาฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลมอบให้เกษตรกรและประชาชนที่มาต้อนรับน.ส. มนัญญา กล่าวด้วยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายขับเคลื่อนการปลูกพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตยาฟ้าทะลายโจรเป็นยาต้านไวรัสโควิด-19 และได้มอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ซึ่งกรมวิชาการเกษตร จะสนับสนุนกล้าพันธุ์ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลค์สูง ให้กับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลที่ได้รับจะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และอนาคตอาจจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ โดยจะมีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ปลูกฟ้าทะลายโจรเพื่อแปรรูปป้อนเข้าสู่ตลาด โดยได้กำหนดวิธีการดำเนินงานตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งจะเร่งขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดที่มีความพร้อมของสหกรณ์ ตลอดจนสภาพดิน น้ำ ทางจังหวัดพิษณุโลกมีความสมบูรณ์ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยวันนี้ได้มีการลงนาม mou ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อส่งวัตถุดิบให้กับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หากสามารถทำได้ดีผลเป็นที่น่าพอใจ อนาคตจะขยายไปปลูกสมุนไพรปลอดสารพิษสำคัญตัวอื่น ๆ ต่อไป เพื่อส่งออกสร้างรายได้ และใช้เทคโนโลยีผสมผสานโดยการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร”