สมใจลุง! ราชกิจจาฯขยายเพดาน’หนี้สาธารณะ’จากร้อยละ60 เป็น 70

55

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศ คณะกรรมการนโยบาย การเงินการคลังของรัฐ “สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 70” จากเดิม ที่ไม่เกิน ร้อยละ 60

วันที่ 28 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประเทศของ คณะกรรมการนโยบาย การเงินการคลังของรัฐ ลงนามท้ายประกาศโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ โดยมีสาระสำคัญ คือการปรับเพดาน หนี้สาธารณะของประเทศ ต่อ GDP จากเดิมที่ให้ไม่เกิน ร้อยละ 60 เป็นร้อยละ70 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (๔) ประกอบมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และมติคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ ในการประชุม ครั้งที่ 1/1464 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 จึงยกเลิกความใน (1) ของประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง กำหนดกรอบในการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2561 และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

“(1) สัดส่วนหนี้สาธารณะ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้องไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบ” ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2564
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี และ ประธานกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ