“มนัญญา”มอบนโยบาย กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าพัฒนาประเทศ เนื่องในวันครบรอบ49ปี

23

รมช.เกษตรฯ มอบนโยบายเดินหน้าพัฒนา กรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายสถาปนาครบรอบ 49ปี ย้ำต้องมุ่งสร้างประโยชน์กลับคืนสู่สมาชิก ดูแลสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ให้อยู่ดีกินดี และ ขานรับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ 

น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานและมอบนโยบายเพื่อพัฒนาสหกรณ์และขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ขรก.กรมส่งเสริมสหกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี วันที่ 1 ตุลาคม 2564 โดยมี น.ส.ปารีณา ซักเซ็ค ที่ปรึกษารมช.เกษตรและสหกรณ์ ,นายวิศิษฐ์  ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ โอกาส รมช.เกษตรฯ ได้อ่านสารจาก นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 49 ปี และมอบรางวัลนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่น ระดับกรม 5 รางวัล มอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ให้กับผู้แทนจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับรางวัลน.ส.มนัญญา กล่าวว่า ในปีงบฯ 64  กรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถสนองงานเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลได้หลายเรื่อง และได้รับการยอมรับในระดับกระทรวงและระดับรัฐบาล  นับเป็นเรื่องที่ดีที่มีการนำสหกรณ์เป็นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ และเป็นกลไกพัฒนาภาคการเกษตรไทย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สนับสนุนให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และช่วยเหลือ ดูแลบรรเทาปัญหาต่างๆ ให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการแก่สมาชิกที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ดำเนินการหลายโครงการ เช่น โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาร้านค้าสหกรณ์ให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณภาพจากจังหวัดต่าง ๆ อาทิ ข้าวสาร นม ไข่ไก่ เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป ผักและผลไม้ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น โครงการส่งเสริมให้เกษตรกรสมาชิกปลูกพืช/ผัก เพื่อสร้างทางเลือกที่มีศักยภาพและตลาดรองรับ ช่วยสร้างรายได้เสริมเพิ่มเติมจากอาชีพหลัก เน้นการผลิตพืชผักปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และ GMP รวมทั้งการแปรรูปผลผลิตให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ และสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภครวมไปถึงโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้ลูกหลานสมาชิกสหกรณ์หรือบุคคลทั่วไปที่จากบ้านไปประกอบอาชีพ ในกรุงเทพฯ หรือในต่างจังหวัด กลับมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด โดยสนับสนุนการรวมกลุ่มกันผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัว โดยมีสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่คอยเป็นพี่เลี้ยง ตลอดจนการจัดหาตลาดรองรับ และกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษา โดยคาดหวังว่าจะทำให้เกษตรกรมีอาชีพที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้ อีกหนึ่งโครงการที่เริ่มดำเนินการขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2564 คือ โครงการส่งเสริมการผลิตฟ้าทะลายโจรในสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจรให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบในกระบวนการแปรรูปเข้าสู่ตลาดที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ โดยได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร ผลักดันและส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชสมุนไพรเพิ่มขึ้น เกิดความสมดุลทางการตลาด รวมทั้งเพื่อสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับสมาชิกและเกษตรกร  ในการต่อยอดการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี้จึงขอให้ทุกคนช่วยกันทำงาน เพื่อยกระดับสหกรณ์ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการทำงานเชิงการพัฒนา การส่งเสริมด้านธุรกิจและกำกับดูแลตรวจการสหกรณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้เน้นย้ำเรื่องการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มุ่งเน้นการแบ่งปันกำไรคืนสู่สมาชิก เนื่องจากสหกรณ์เป็นของสมาชิกทุกคน เพราะฉะนั้นประโยชน์ที่เกิดจากการดำเนินงานของสหกรณ์ควรจะต้องย้อนกลับไปหาสมาชิกสหกรณ์ให้มากที่สุด และเรื่องการผลิตสินค้าปลอดภัย และมีคุณภาพ และช่วยกันในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดีมีสุข อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป