สยบรอยร้าว พรรคร่วม”บิ๊กตู่” ยอมถอย! ลงนามคืน 4 กรม กระทรวงเกษตรฯให้ ปชป.

50

สยบรอยร้าว! นายกฯ ยอมคืน 4 กรมกระทรวงเกษตรฯ ให้ พรรค ปชป.ดูแล หลังลงนามคำสั่งยกเลิกคำสั่งสำนักนายกฯที่ให้ “บิ๊กป้อม” ดูแลงานในส่วนที่”ธรรมนัส” รับผิดชอบ

วันที่ 5 ต.ค.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ลงนามในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี โดยระบุใจความว่า ตามที่ได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจ ให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ก.ย. 2564 นั้นเพื่อให้การกํากับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการ

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 254/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคําสั่ง มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 ก.ย. 2564 และให้นําความในคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมาย และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 ส.ค. 2563 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ต.ค. 2564

ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 ก.ย. ได้แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) โดยให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กำกับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นการชั่วคราว

ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฉพาะ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ซึ่งแต่เดิมทั้ง 4 กรมนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีต รมช.เกษตรและสหกรณ์ ทำให้เกิดกระแสรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล จนนำมาซึ่งคำสั่งล่าสุดของนายกรัฐมนตรี