การท่าเรือ จัดกิจกรรม ระดมสมอง!! พัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง วอนทุกฝ่ายร่วมมือ

23

การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนา ชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็น โครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ท่าเรือแหลมฉบัง

วันที่ 15 ต.ค.64 ที่ ห้องประชุมโรงแรม ฮาร์ดร็อค พัทยา จ.ชลบุรี การท่าเรือแห่งประเทศไทย จัดประชุมสัมมนา ครั้งที่ 1 ชี้แจงแผนการสำรวจและรับฟังข้อคิดเห็น ก่อนการสำรวจโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับจังหวัด สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปทั้งนี้ เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเล ก่อนการสำรวจ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อแนวทางทางการวางแผนการสำรวจทางทะเลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ซึ่งทางการท่าเรือแห่งประเทศไทยจะนำไปพิจารณา ประกอบปรับปรุงแผนงานให้มีความสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นร.อ. กานต์ เมนะรุจิ รน.รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ในฐานะผู้แทนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ปัจจุบันการท่าเรือแห่งประเทศโทยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทยให้มากขึ้น

ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 62 การจัดประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกเพื่อที่จะเก็บข้อมูลในการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว หากพบว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อให้การท่าเรือแห่วประเทศไทยจะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม

และเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง การท่าเรือแห่งประเทศไทยจึงได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมทั้ง อ่าวบางละมุง อ่าวนาเกลือ และหาดพัทยา ซึ่งขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจ ทางทะเลเป็นครั้งแรก ก่อนจะจัดให้มีอีกในครั้งที่ 2 ประมาณต้นปี 65