ศอ.บต. เตรียมความพร้อมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

145

วันนี้ 29 มี.ค. 60 ที่ห้องประชุมน้อมเกล้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรัญทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน ได้ร่วมพบปะกับผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ประจำปี 2560 จำนวน 140 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม กลุ่มประชาชนในบัญชีซะกาต ประจำมัสยิดพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบฯ บัณฑิตอาสาฯ เครือข่าย ศอ.บต. ตามนโยบายของ ศอ.บต. ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความรู้ และแนวทางการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องตามหลักปฏิบัติ การเตรียมเอกสาร ก่อนเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ รวมทั้งด้านสุขภาพ โดยวันนี้ทาง ศอ.บต. ได้จัดเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล มาให้ บริการฉีดวัคซีน และตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ตลอดจนมีความพร้อมในด้านสุขภาพอีกด้วย

นายศุภณัฐ สิรัญทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านศาสนาที่มีความสำคัญ จึงได้ดำเนินงานและส่งเสริมกิจการทางด้านศาสนาทุกๆ ศาสนา ซึ่งการส่งเสริมให้ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่ ได้มีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ตามความตั้งใจและเป็นไปตามหลักปฏิบัติทางศาสนา นั้น ศอ.บต. ได้เล็งเห็นความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในทุกปี นอกจากนี้ ยังได้มีการควบคุมดูแล คัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม ตามโครงการต่างๆ เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาร่วมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ซึ่งหวังว่าการเข้ารับการอบรมครั้งนี้ จะช่วยให้ทุกท่านปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง และสัมฤทธิ์ผลในการประกอบพิธีฮัจญ์ ต่อไป