“นิพนธ์” ดันงบฯ 3จชต. เน้น แก้ไขปัญหาความยากจน จี้ทุกฝ่ายเร่ง เบิกจ่ายงบฯ65

23

รมช.มหาดไทย ประชุมเชิงปฏิบัติการ กลั่นกรอง งบประมาณ ประจำปี 2566 กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พร้อมเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565

วันที่ 27 พ.ย. 2564 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะทำงานช่วยอำนวยการฯ สำนักงบประมาณกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมนายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้ได้เน้นย้ำให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาวงเงินงบประมาณของจังหวัดในปีต่อไป และได้มอบนโยบายการดำเนินงานให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและแก้ไขปัญหาของพื้นที่มีการรับฟังข้อเสนอและข้อคิดเห็นของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพและการแก้ไขของพื้นที่ เน้นหนักกลุ่มคนรุ่นใหม่ เช่น พ่อแม่เป็นเกษตรกร ส่วนลูกขายออนไลน์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า สนับสนุนให้เขาสามารถเป็นเจ้าของกิจการให้ได้ ในภาคเกษตร เน้นการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า นำเทคโนโลยีและข้อมูลมาใช้ เพื่อทำการตลาดและการค้าออนไลน์ สร้างโมเดลการค้าใหม่ให้เกิดขึ้นสามารถยกระดับรายได้เกษตรกร หรือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น โดยการจัดการศึกษาดูงาน การจัดประชุม อบรม และสัมมนาในโรงแรมในพื้นที่จังหวัด เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการ ธุรกิจขนาดเล็ก จังหวัดควรหาแนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สามารถดำเนินการช่วยเหลือต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สร้างช่องทางการตลาด

ทั้งนี้ให้ถอดบทเรียนในการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านมา ให้เล็งเห็นถึงปัญหาในพื้นที่เริ่มจากการแก้ปัญหาความยากจนก่อนจึงจะทำให้ภาคส่วนต่างๆสามารถดำเนินต่อไปได้ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญในการขจัดความยากจน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี และดูเรื่องการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของแต่ละจังหวัด หากไม่มีความจำเป็นก็ไม่ควรมีการโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณ ซึ่งจังหวัดควรให้ความสำคัญกับโครงการที่สนับสนุนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยเริ่มตั้งแต่การสร้างจิตสำนึกที่ดี การสร้างระเบียบวินัยในการขับขี่ให้กับประชาชนในท้องถิ่น