ขนส่งจังหวัดสตูล เปิดศูนย์ราชการสะดวก GECC พัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการ

72

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมาที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดศูนย์ราชการสะดวก หรือ GECC (Government Easy Contact Center) ของสำนักงานขนส่งจังหวัดฯ ซึ่งเป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้บริการ เพื่อเป็นจุดให้บริการข้อมูลข่าวสาร และให้คำแนะนำ หลักเกณฑ์วิธีการ ระยะเวลา และค่าธรรมเนียมต่างๆ แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ให้สามารถจัดเตรียมเอกสารหลักฐานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก (GECC) เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงหน่วยงานบริการประชาชน ด้วยการพัฒนากลยุทธ์การให้บริการ และพัฒนาทักษะความชำนาญของเจ้าหน้าที่ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่การบริการภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว

ด้าน นางเยาวนารถ ประสพสุขโชค ขนส่งจังหวัดสตูล กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ใช้แนวทางการให้ความสะดวกสำหรับประชาชนเป็นศูนย์กลางใน 3 ด้าน หลัก ได้แก่ ด้านสถานที่ ต้องมีความสะดวก มีจุดให้บริการที่ชัดเชน เข้าถึงง่าย ด้านเจ้าหน้าที่ ต้องมีจิตบริการ และมีการจัดระบบงานให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว และด้านงาน ควรเป็นงานที่สามารถให้บริการประชาชนได้แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดให้บริการเดียว

ภาพ/ข่าว:สปชส.สตูล