“เฉลิมชัย” สั่ง แก้ปัญหา ชาวประมง พร้อมหนุน พ.ร.บ.ประมง และ กองทุน

14

รมว.เกษตรฯ สั่ง กรมประมง เร่งแก้ ปัญหา ความเดือดร้อนของ ชาวประมงทุกกลุ่ม ขณะ สมาคมประมงฯ พอใจ “เฉลิมชัย” ทำงานไว ตอบโจทย์ทุกประเด็น พร้อม หนุน ร่าง พ.ร.บ.สภาการประมงฯ และ กองทุนพัฒนาการประมง

วันที่ 13 พ.ค.2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยเปิดเผยว่า ภายหลังการประชุมร่วมระหว่าง นาย เฉลิมชัย ศรีอ่อน กั บนายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการบริหารสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (ชุดใหม่) อาทิ นายประเสริฐ แตกช่อ รองประธานกรรมการฯ อาวุโส นายบุญชู แพใหญ่ รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน นายไตรฤกษ์ มือสันทัด รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ตอนบน นายสุรเดช นิลอุบล รองประธานกรรมการฯ ภาคใต้ตอนล่าง นายพิชัย แซ่ซิ้ม รองประธานกรรมการ ฯ ภาคกลาง และ นายสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ รองประธานกรรมการฯ ฝ่ายต่างประเทศ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรี นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรี นายสมเกียรติ กอไพศาล ประธานคณะทำงานรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมงที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เสนอประเด็นความเดือดร้อนจากผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน และ การแพร่ระบาดของโควิด19 รวมทั้งกฎหมายกฎระเบียบของพรก.การประมง ประกอบด้วย1.ปัญหาต้นทุนการทำประมงที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันและต้นทุนอื่นๆในขณะที่เศรษฐกิจชะลอตัวมีผลต่อราคาสินค้าประมง 2.ขอให้รัฐบาลเร่งรัดโครงการนำเรือออกนอกระบบ 3.ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงโดยขอให้ใช้อำนาจตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง ปีละ 2 ครั้งๆ ละ 3 เดือน
4.เสนอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือประมงพื้นบ้านได้รับสิทธิที่ควรได้รับ 5.ขอให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ….) พ.ศ….ตามที่สมาคม ฯ เสนอรวมทั้งพรก.ประมงที่ขัดต่อหลักกฎหมายสากล
6. ไม่เห็นด้วยกับโครงการเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบและเฝ้าระวังการทำการประมงผิดกฎหมาย ณ ท่าเทียบเรือประมงของหน่วยงานอื่น(ไม่ใช่กรมประมง) ที่จะมีการบังคับให้ติดกล้องวงจรปิดตามแพปลาเอกชน และต้องรับภาระค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น7.เรื่องการออกข่าวในสื่อสาธารณะต่าง ๆ กรณี บก.ปคม. เปิดยุทธการ “เรือมนุษย์ ” เพื่อกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาขบวนการค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานบนเรือประมงซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย 8.กรณีเรือประมง 5 ลำ ที่สงขลาและ SEABOOK ปลอม ในพื้นที่ชลบุรี
9.การผลักดันและสนับสนุนการทำปะการังเทียม 10.ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาค่า MSY ชุดใหม่ 11.ขอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตทำการประมงนอกน่านน้ำที่ต้องใช้เวลานานกว่า 2 เดือนซึ่งความล่าช้าจากหน่วยงานอื่น(ไม่ใช่กรมประมง)ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นจากความล่าช้า 12.สนับสนุนร่างพรบ.สภาการประมงแห่งประเทศไทยและร่างพรบ.กองทุนพัฒนาการประมงโดยจะร่วมผลักดันกับกระทรวงเกษตรฯ.และพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้จัดทำร่างกฤหมายดังกล่าวร่วมกับร่างกฎหมายของสมาคมฯ

ทางด้าน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ยืนยัน จะติดตามดูแลทุกประเด็นข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงทุกกลุ่ม ส่วนเรื่องกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก.ประมงอยู่ในความรับผิดชอบของ คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ แต่ตนก็ยินดีช่วยประสานในกรณีเกิดปัญหา
โดยได้มอบหมายกรมประมงเร่งรัดดำเนินการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสั่งการให้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบต่างๆให้เป็นธรรมเหมาะสมต่อไปโดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนกรณีปัญหาแรงงานตามมาตรา 83 จะประสานกับรัฐมนตรีแรงงานให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้

นายอลงกรณ์ พลบุตร กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมทำงาน อย่างใกล้ชิดกับชาวประมงทุกกลุ่มทั้งประมงนอกน่านน้ำ ประมงพาณิชย์ ประมงพื้นบ้านและประมงเพาะเลี้ยงรวมทั้งอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบภายใต้คณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการประมงไทยและกรมประมง ทั้งนี้ยังได้จัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นกว่า2,600องค์กรใน50จังหวัดพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและศักยภาพองค์กรละ1แสนบาทปีละ200องค์กรในการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างศักยภาพของประมงพื้นบ้านและท้องถิ่นโดยล่าสุดรัฐมนตรีเกษตรได้ประชุมและกำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูการเพาะเลี้ยงกุ้งปีละ4แสนตันกับร่วมกับเครือข่ายสมาคมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและสมาคมอุตสาหกรรมอาหารทะเลตลอดห่วงโซ่การผลิต สำหรับในส่วนประมงพาณิชย์และประมงนอกน่านน้ำถือว่าเป็นฐานเศรษฐกิจการประมงที่สำคัญและได้รับผลกระทบจากมาตรการIUU วิกฤติโควิด19และสงครามรัสเซีย-ยูเครนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะเพิ่มความร่วมมือกันฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันตามนโยบายของรัฐมนตรีเกษตร

ขณะที่ นายกสมาคมการประมงฯ ได้แสดงความขอบคุณและพอใจต่อการหารือครั้งนี้ที่รัฐมนตรีเกษตรฯ.ใส่ใจดูแลชาวประมงด้วยดีมาตลอดและตอบทุกประเด็นขอเสนออย่างจริงใจตรงไปตรงมาโดยทางสมาคมจะเร่งเสนอรายชื่อคณะทำงานมาให้โดยเร็ว.