สมาพันธ์สตรีฯชวนร่วมสัมมนาสตรีตามแบบอย่างซุนนะห์-ชิมอาหารมุสลิม 4 ภาคงานเมาลิดกลางฯ

268

สมาพันธ์สมาคมสตรีแห่งประเทศไทย เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์บริหารกิจการอิสลามแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 เมษายน เวลา 08.00-09.00 น. มีการสัมมนา เรื่อง สตรีมุสลิมกับความเข้าใจ ในแบบอย่างของท่านนบี มีม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ท่านทูต ดาโต๊ะ นาซีเราะห์ ฮูเซ้น เอกอัคราชทูตมาเลเซียในประเทศไทย เป็นองค์ปาฐกาถา มีวิทยากร อาทิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธวาส คุษผาตีเมาะ สะตียะมู พ.ญ.จินตนา โยธาสมุทร คุณซาเราะห์ ยิ่งกุลเชา อ.มัณฑนา คุปตะพันธ์

นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับสตรี นิทรรศการ 2 รัชกาลด้วย

ขณะเดียวกินสมาพันธ์ฯ ได้ออกร้านในงานมาลิดกลางฯด้วย โดยมีอาหารจาก 4 ภาค โดยสตรีจากอิสาน เหนือ กลางและใต้มาปรุงอาหารให้ชิมอร่อยๆตลอด 3 วัน 8-10 เมษายน