คณะพูดคุยฯโต้ข่าวงบ 45 ล้าน ยันใช้น้อยมาก!!!

37

         คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปฏิเสธข่าวใช้งบ 45 ล้านบาทจัดกระบวนการพูดคุยกับ “มารา ปาตานี” แจงตัวเลขนี้เป็นงบของ กอ.รมน. กับ ศอ.บต.ทำโครงการ ส่วนคณะพูดคุยฯใช้งบของ สมช. ย้ำใช้น้อยมาก 
          หลังจาก “ทีมข่าวอิศรา” ตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 สรุปว่างบในส่วนนี้อยู่ในแผนงานที่ชื่อว่า “เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี” โดยมี 2 หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ คือ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จำนวน 25,121,500 บาท และ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จำนวน 20,000,000 บาท รวม 2 หน่วยงานทำให้มีงบเพื่อการนี้มากกว่า 45 ล้านบาทนั้น

          ล่าสุด นายพรชาต บุนนาค อดีตรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ชี้แจงกับ “ทีมข่าวอิศรา” ว่า เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เพราะตัวเลขงบประมาณรวม 45 ล้านบาทเศษนี้ เป็นงบของ กอ.รมน. และ ศอ.บต.ที่ใช้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ซึ่งก็มีโครงการที่ทั้งสองหน่วยงานดำเนินการ ส่วนคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯ ที่มี พล.อ.อักษรา เกิดผล เป็นประธานนั้น ไม่ได้ใช้งบในส่วนนี้ และไม่ได้ของบจากผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ครม.ส่วนหน้าด้วย
          สำหรับงบประมาณที่ใช้สำหรับการจัดกระบวนการพูดคุยของคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขฯนั้น ทางคณะใช้งบของ สมช. และใช้จำนวนน้อยมาก
          “มีข่าวแบบนี้เดี๋ยวสังคมจะเข้าใจผิดว่าทำไมคณะพูดคุยฯใช้งบเยอะจัง แค่บินไปบินมาเพื่อพูดคุยกันเท่านั้น” นายพรชาต ระบุ
          อย่างไรก็ดี จากการตรวจสอบเอกสารงบประมาณปี 2560 ของสำนักงานงบประมาณ ในส่วนของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น แผนงานนี้ใช้งบทั้งสิ้น 12,510 ล้านบาทเศษ (ไม่รวมงบรายจ่ายประจำ เช่น เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง เบี้ยเสี่ยงภัย และงบจังหวัด) มี 4 เป้าหมาย คือ
          ▪1.พื้นที่มีระบบเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยทั้งในเขตเมือง ชุมชน และหมู่บ้านเป้าหมาย

          ▪2.เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่อง ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

          ▪3.ประชาชนและชุมชนได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพจากภาครัฐ รวมทั้งมีความเข้าใจหลักศาสนาที่ถูกต้อง สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

          ▪4.ภาคส่วนต่างๆ มีความเข้าใจและสนับสนุนภาครัฐแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธี
          ทั้ง 4 แผนงานมีหน่วยงานเจ้าภาพ คือ สมช. กอ.รมน. และ ศอ.บต. สำหรับเรื่องการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ อยู่ในเป้าหมายที่ 4 แนวทางคือ เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี ตัวชี้วัดมี 2 ตัว ได้แก่
          ▪1.จำนวนกลุ่ม องค์กร/เครือข่ายนอกภาครัฐที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อแสดงความคิดเห็นและการพูดคุยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศอ.บต. ใช้งบประมาณ 20 ล้านบาท และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ใช้งบระมาณ 2.5 ล้านบาท โดยสถานวิจัยความขัดแย้งฯ เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นหัวหน้าสถานวิจัย ทำงานใกล้ชิดกับองค์กรที่ชื่อว่า “ดีพเซาท์วอทช์” หรือศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้
          ▪2.กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขดำเนินไปตามแผนที่กำหนด หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กอ.รมน. ใช้งบ 25.12 ล้านบาท
           ทั้งนี้ งานที่เกี่ยวกับกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข ไม่มีระบุงบประมาณสำหรับหน่วยงานอื่นใดอีก รวมทั้ง สมช.
cr:อิศรา นิวส์