ประมวลภาพแห่งความประทับใจ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 1438

5026

เวลา16.30 น.วันที่ 8 เมษายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1438 ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน ประธานจัดงานฯ และคณะกรรมการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสร็จ

งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณของนบีมูฮัมหมัด ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม และถวายพระเกียรติแด่สถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณแด่พสกนิกรไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยปีนี้จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 55
โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโล่ห์รางวัลแด่นายฮาซัน สาเมาะ เยาวชนชาวปัตตานี อายุ18 ปี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการท่องจำอัลกุรอ่านนานาชาติจากประเทศซูดาน ซึ่งมีผู้เข้าทดสอบ 74 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก ที่สามารถท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านได้ทั้งหมด 6,236 โองการ สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยอย่างมาก

ในระหว่างพิธีในขั้นตอนการขอดุอาว์ พระองค์ทรงยกพระหัตถ์ตามแบบอย่างที่มุสลิมปฏิบัติสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานและที่ชมการถ่ายทอดสดทั่วประเทศอีกครั้ง

หลังเสร็จพระราชพิธี พระองค์เสด็จทอดทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการต่างๆ ที่มุ่งเน้นกิจกรรมด้านการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามหลักศาสนาอิสลาม อันจะนำพาชีวิตไปสู่ความสุข ความสำเร็จทั้งด้านสังคมและจิตวิญญาณ ได้แก่พระมหากรุณาธิคุณในหลวงสองรัชกาล กับพสกนิกรไทยมุสลิม
นิทรรศการอัลกุรอ่าน 1,137 ปี ที่ค้นพบในราชอณาจักรไทย และอายุมากเป็นรองจากที่แสดงในพิพิธภัณฑ์ลอนดอน นิทรรศการดิจิตัลฮาลาล 4.0 และนิทรรศการฮาลาลล็อค (Halal Lock) และแบบจำลองศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรกิจกรรมสตรี เป็นต้น

ระหว่างทอดพระเนตรนิทรรศการพระองค์ทรงตรัสถามด้วยความสนพระทัยในรายละเอียดของนิทรรศการ

ตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชดำเนินทรงแย้มพระสรวล และยกพระหัตถ์ให้กับพสกนิกรที่มารอต้อนรับเป็นระยะๆ ทรงใช้เวลาเสด็จพระราชดำเนิน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง เสด็จพระราชดำเนินกลับเมื่อเวลาประมาณ 18.00 น.

สร้างความประทับใจกับมุสลิมที่รอรับเสด็จอย่างสุดซึ้ง