“อลงกรณ์”หารือญี่ปุ่นขยายความร่วมมือการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรมูลค่าสูง

43

“อลงกรณ์ พลบุตร” ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ นำคณะเยือนญี่ปุ่น เพื่อศึกษาแนวทางการวิจัยด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อนำความรู้มาพัฒนานวัตกรรมไทยลดต้นทุนการผลิต

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว และ คณะ เดินทางถึงเมืองอิบารากิว เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา เพื่อหารือความร่วมมือ กับ องค์กรวิจัยด้านการเกษตรและอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น (National Agricultural and Food Research Organization: NARO) ณ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยด้านพืชและปศุสัตว์ ขอ งกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF)โดยมี ดร.มาซูมิ คัตสุตะ รองประธานNARO และ ทีมงานให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยด้านการเกษตร ปศุสัตว์ เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ การพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ฯลฯนายอลงกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารฯ AIC กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง NARO และ ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)ตามแนวทางนโยบายเกษตรมูลค่าสูง ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลังการพบหารือฯ ได้เข้าเยี่ยมชม Tsukuba Agriculture Research Hall ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวมผลงานวิจัยที่โดดเด่น อาทิ เครื่องปลูกข้าวอัจฉริยะไร้คนขับ ไหมเรืองแสง การพัฒนาพันธุกรรมดอกเบญจมาศสีน้ำเงิน อุปกรณ์เครื่องกลทุ่นแรงในการตัดแต่งกิ่งต้นองุ่น ระบบควบคุมระยะไกลเพื่อรักษาระดับน้ำในแปลงนา ฯลฯ เพื่อนำตัวอย่างแนวคิดงานวิจัย มาพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต และพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามหลักการ BCG model ของประเทศไทย.