“อลงกรณ์” เจรจาสำเร็จ ดึงมหาลัยญี่ปุ่น ร่วมมือ ศูนย์AIC พัฒนาอาหารแห่งอนาคต

35

“เกษตรฯ” รุดหน้า! นโยบาย “อาหารแห่งอนาคต” ขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่น เพิ่มส่งออกผลิตภัณฑ์ “แมลงผง” จากไทยมุ่งสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ให้เกษตรกร “อลงกรณ์” เผยเจรจาสำเร็จดึง มหาวิทยาลัยทากะซากิ และ บริษัทญี่ปุ่นร่วมมือ ศูนย์AIC พัฒนาอาหาร จากโปรตีนทางเลือกใหม่

รายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว วานนี้(5ก.ค.) แจ้งว่า นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว นายโชติ พึงเจริญพงศ์ คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ นายณฐกร สุวรรณธาดา คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ นายสกนธ์ วนาเศรษฐี ที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว และคณะเดินทางไปมหาวิทยาลัยทากะซากิ (Takasaki City University of Economics)ในจังหวัดกุนมะเพื่อร่วมประชุมหารือกับ ดร.ทาเคชิ มิซึกุจิ (Takeshi Mizuguchi) อธิการบดีมหาวิทยาลัย และคณะเมื่อวานนี้เพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาอาหารแห่งอนาคต(Future Food) โดย มหาวิทยาลัยทากะซากิได้ร่วมวิจัยและพัฒนากับบริษัท ฟิวเจอร์นอท อิงค์ (Futurenaut Inc.) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารจากแมลงโดยใช้ผงจิ้งหรีดนำเข้าจากประเทศไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าแปรรูป เช่น ขนมแครกเกอร์ โปรตีนแท่ง เป็นต้นนายเรน ซากุไร (Ren Sakurai) CEO บริษัทฟิวเจอร์นอท และ ดร.อะกิฮิโร อีจิมะ (Akihiro Iijima) หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี (Chief Technology Officer) ได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทตลอดจนพาชมห้องปฏิบัติการทดลองเลี้ยงจิ้งหรีดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำหรับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มีสื่อมวลชนญี่ปุ่นให้ความสนใจอย่างมากโดยติดตามทำข่าวและสัมภาษณ์นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. ดร.ทาเคชิ มิซึกุจิ อธิการบดีและนายเรน ซากุไร ซีอีโอ.บริษัทฟิวเจอร์นอทนายอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) กล่าวว่า พอใจต่อความสำเร็จในการเจรจาหารือโดยท่านอธิการบดีดร.ทาเคชิ มิซึกุจิ และนายเรน ซากุไร ซีอีโอ.บริษัทฟิวเจอร์นอทพร้อมจะทำความตกลงลงนามเอ็มโอยู.กับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence) ด้านแมลง เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาแมลงต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารจากโปรตีนทางเลือกใหม่ภายใต้นโยบายอาหารแห่งอนาคต(Future Food)และนโยบายฮับแมลงโลกของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และยังสอดรับกับแนวทางขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO: Food and Agriculture Organization) ที่ประกาศให้ “แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลก”และเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)ของสหประชาชาติอีกด้วย“โปรตีนจากแมลงจัดเป็นซุปเปอร์ฟู้ด (Super Food) เป็นแหล่งโปรตีนชนิดใหม่ (New Protien) และเป็นอาหารแห่งอนาคต(Future Food) ที่ต้องยกระดับมาตรฐานการผลิตการแปรรูปและการตลาด โดยเน้นเรื่องคุณค่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (Nutrients)ซึ่งความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลงโดยทางบริษัทฟิวเจอร์นอทมีแผนลงทุนผลิตจิ้งหรีดในไทยและในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการนำเข้าจิ้งหรีดผงโดยพัฒนาการเลี้ยงด้วยอาหารที่ผลิตจากเศษอาหารเหลือใช้(Food Lost)และอาหารแมลงที่มีส่วนผสมเฉพาะสามารถกำหนดกลิ่นและรสชาดจิ้งหรีดได้ซึ่งเป็นแนวทางการทดลองที่เป็นประโยชน์ต่อการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมหาวิทยาลัยทากะซากิมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค
จะช่วยพัฒนานโยบายตลาดนำการผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย ประการสำคัญคือการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และธุรกิจใหม่ๆให้กับเกษตรกรจากจุดแข็งที่ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและแมลงเศรษฐกิจเช่นจิ้งหรีด ด้วงสาคู ตัวไหมหม่อน ตัวไหมอีรี่ ชันโรง ผึ้งโพรง หนอนนก แมลงวันลาย แมงดาเป็นต้นสามารถผลิตเป็นอาหารคน อาหารสัตว์ เวชสำอางค์ เวชกรรม และเครื่องดื่มสุขภาพที่หลากหลาย ปัจจุบันมีฟาร์มและแปลงใหญ่ของเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและบริษัทเอกชนกว่า1แสนฟาร์มมีการส่งออกไปหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้ ยุโรปและเอเซีย เป็นเศรษฐกิจฐานรากใหม่ที่มีอนาคต”

นายสมศักดิ์ วิวิธเกยูรวงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงโตเกียว กล่าวว่า ตลาดอาหารจากแมลงในประเทศญี่ปุ่นมีศักยภาพในการเติบโตสูง ปัจจุบัน ผู้บริโภคและผู้ผลิตอาหารจากแมลงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนญี่ปุ่นให้ความสนใจกับอาหารจากแมลงมากขึ้น และมีความตื่นตัวตามหลักการของ SDGs สูง ปัจจุบัน มีการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารจากแมลง อาทิ ข้าวเกรียบผสมผงจิ้งหรีด คุ้กกี้ ราเมนจิ้งหรีด ฯลฯ จึงนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการขยายตลาดมายังประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ปัจจุบันญี่ปุ่นยังไม่มีการกำหนดเงื่อนไขการนำเข้าแมลงหรืออาหารจากแมลงเป็นกรณี พิเศษ โดยสามารถนำเข้าตามเงื่อนไขของอาหารทั่วไป ขณะเดียวกัน กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น (MAFF)ได้จัดตั้งคณะทำงาน Foodtech เพื่อกำหนดมาตรฐานและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ Future Food เช่น โปรตีนจากพืช อาหารและอาหารสัตว์จากแมลง.