“นิพนธ์” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ “ยุวชนปชป.” กรุยทางเดินหน้าสร้างความเข้มแข็ง

46

“นิพนธ์ บุญญามณี” ปลุกพลังคนรุ่นใหม่ “ยุวชนประชาธิปัตย์ young democrats” เดินหน้าสร้างความเข้มแข็ง สร้างอนาคตของ “ปชป.-ประเทศ” ต้องเดินไปด้วยกัน เพราะ ปชป.เป็นสถาบันทางการเมือง

วันที่ 16 ก.ค. 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นประธานเปิดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ในศตวรรษที่ 21 พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สร้างนักยุวชนประชาธิปัตย์ young democrats ผ่านมือผู้นำ” ณ ห้องประชุมศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา โดยมีนายสรรเพชญ บุญญามณี ผู้ช่วยดำเนินงานนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยนายเกรียงไกร คมขำ ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรสาธารณประโยชน์ รองประธานสภาเทศบาลนครสงขลา สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา สมาชิกสภาเทศบาลเขารูปช้าง วิทยากร และผู้เข้าร่วมการอบรมค่ายยุวชนเข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการฯโดยที่เด็กและเยาวชน นับเป็นกลุ่มประชาชนกลุ่มแรกที่ควรเร่งผลักดัน เพื่อเป็นพลังสำคัญในการสร้างความตระหนักรับรู้ถึงความเป็นประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็นความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น การส่งเสริมความสุจริต โปร่งใสและยุติธรรม รวมถึงการเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ฝึกทักษะกระบวนการทำงานที่สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ อันเป็น รากฐานของความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ด้วยความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนยุวประชาธิปไตยในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีพื้นที่ในการเข้ามามีบทบาทกับประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม สร้างเวทีในการแสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ผ่านกระบวนการอบรมแบบมืออาชีพ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นเพื่อนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนายนิพนธ์กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ในนามพรรค ปชป. ที่เล็งเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องในการทำการเมืองไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการเมืองไทย การเข้าค่ายยุวชนในวันนี้จะทำให้มีประโยชน์อย่างยิ่งในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองไทย วันนี้พรรคปชป.ถือว่าได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่าง ผมในฐานะที่เคยทำกิจกรรมอย่างนี้มาก่อนตั้งแต่ระดับมัธยมมาจนถึงในระดับมหาวิทยาลัย ดังนั้นการซึมซับสิ่งเหล่านี้จึงถือว่ามีคุณค่ามากกว่าอย่างใดทั้งสิ้น ในการร่วมกันทำกิจกรรมทางการเมืองในนามยุวพรรคปชป. แต่ต้องไม่ทิ้งในเรื่องของการเรียน วันนี้จึงดีใจที่เห็นพวกเรามาร่วมกันซึ่งผมจะเน้นหนักของในเรื่องยุวประชาธิปัตย์ เพราะนี่คือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่ต้องมาแบกรับภารกิจของประเทศ มาแบกรับภารกิจของพรรคการเมือง ผมอยากเห็นการบ่มเพาะของคนรุ่นใหม่ๆ แล้วมาสืบทอดอุดมการณ์ สร้างสมอุดมการณ์ทางการเมือง นี่คือการบ่มเพาะจากรุ่นสู่รุ่นดังนั้นนี่คือสิ่งที่พรรคปชป.พยายามให้คนรุ่นใหม่มาเป็นคนรุ่นสู่รุ่นในประชาธิปัตย์ จึงรู้สึกดีใจที่เห็นพวกน้องๆมาร่วมอุดมการณ์ รับทราบ รับรู้ผลพวงทางการเมืองในอดีต และจะได้เรียนรู้ซึมซับประชาธิปัตย์มากขึ้น อย่างน้อยเราเติบโตมาส่วนหนึ่งได้เรียนหนังสือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดื่มนมโรงเรียน อาหารกลางวัน เรื่องการเรียนฟรี เรื่องของหลักสูตรต่างๆนี่คือผลพวงของสิ่งที่ พรรค ปชป.ทำเพื่ออุดมการณ์ที่ว่า พัฒนาการเพื่อการศึกษา แม้แต่ในเรื่องของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพราะเห็นถึงความยากลำบากของคนต่างจังหวัดที่จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพ ซึ่งจะมีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายจำนวนมาก และหลังจากที่ท่านชวนได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้นมา ลูกหลานของคนทั้งประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นลูกคนรวยหรือคนจนก็ตามสามารถเรียนได้ทุกคน เป็นการไม่เอาความยากความจนมาเป็นอุปสรรคของการศึกษา นี่คือสิ่งที่พรรคปชป.ทำเช่นกัน และนี่คือสิ่งที่พรรคปชป.ให้ความสำคัญกับการสร้างคนในอดีตจนถึงวันนี้ พรรค ปชป.สร้างคนจากรุ่นสู่รุ่น ใน30ปีที่ผ่านมาปชป.ใช้นโยบายกระจายอำนาจลดความเหลื่อมล้ำระหว่างเมืองกับชนบทซึ่งสำเร็จไประดับหนึ่งแล้ว บัดนี้จึงมุ่งหน้าไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนของคนทั้งประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำเป็นเรื่องที่พรรคปชป.ให้ความสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับ การแก้ปัญหาเรื่องปากท้องถือเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งต่อไปนี้ต้องมุ่งเป้าไปสู่ทิศทางนี้เพื่อการพัฒนาประเทศต่อไปวันนี้จึงดีใจที่เห็นการอบรมในครั้งนี้ และก็หวังอย่างยิ่งว่า จะเห็นการอบรมอย่างนี้ในรุ่นต่อๆไป เพราะนี่คือการสร้างอนาคตของประเทศ นี่คือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาแบกรับภารกิจของบ้านเมืองในยุคต่อไป พรรคปชป.แสวงหาคนรุ่นใหม่ และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาอยู่ในพรรค โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง โดยใช้ประสบการณ์จาก 76 -77 ปีที่ผ่านมาที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างความเข้มแข็งในระบอบประชาธิปไตยของประเทศ เราจะไม่เอาประเทศไปลองผิดลองถูกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองอีกต่อไป ดังนั้นปชป.จึงมุ่งที่จะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมขบวนการสร้างพรรค และสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค และก็หวังอย่างยิ่งว่าจะมีคนรุ่นใหม่มาสืบสานอุดมการณ์ของพรรคปชป.ต่อไปในวันข้างหน้าเพื่อสร้างอนาคตของพรรคและของประเทศให้เดินไปด้วยกัน