“อลงกรณ์” คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย ชู “เพชรบุรีโมเดล” เมืองสร้างสรรค์อาหาร

41

“อลงกรณ์ พลบุตร” ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ คิกออฟงานเกษตรปลอดภัย ชู “เพชรบุรีโมเดล” ต้นแบบเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (City of Gastronomy) ยูเนสโก พุ่งเป้าก้าวสู้อันดับท็ปเทนของโลก

วันที่ 9 ส.ค.2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรและสหกรณ์ และ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นายอภิชาติ สุภาแพ่ง ที่ปรึกษารมช.พาณิชย์ อดีต ส.ส.เพชรบุรี ดร.กัมพล สุภาแพ่ง คณะทำงานที่ปรึกษา รมว. เกษตรฯ. อดีต ส.ส.เพชรบุรี นายอาณัติ หุ่นหลา เกษตรจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และ เกษตรกรชาวเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าเกษตร ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรีนายอลงกรณ์ พลบุตร กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร (Gastronomy) นับเป็นจังหวัดตัวอย่างต้นแบบ โดยเฉพาะรูปแบบการสร้างความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในยกระดับการพัฒนาภาคเกษตรและอาหารสอดรับกับเป้าหมายรัฐบาล ที่จะก้าวไปสู่ประเทศชั้นนำท็อปเทนของโลกในการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร โดยขณะนี้ ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับ 13 ของโลก จาก 200 กว่าประเทศ ซึ่งจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำให้ทั่วโลกเผชิญกับวิกฤติการณ์ขาดแคลนอาหาร จึงเป็นโอกาสในวิกฤติของประเทศไทย และ จังหวัดเพชรบุรีที่จะได้พัฒนาเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยตอบโจทย์ความต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศทั้งนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการการแข่งขันภายใต้ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต ยุทธศาสตร์เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง เกษตรยั่งยืนและยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร4.0เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืนโดยจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC)ทุกจังหวัดรวมทั้งเพชรบุรี เน้นส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเกษตรและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต การพัฒนายกระดับเกษตรแปลงใหญ่ การสนับสนุนศพก. สมาร์ทฟาร์มเมอร์และเกษตรกรรุ่นใหม่ การส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตร การปรับปรุงระบบบริหารงานของสหกรณ์อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพมากขึ้นการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร การส่งเสริมสนับสนุนการค้าออนไลน์ รวมถึงการขยายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนเช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอี. และสถาบันเกษตรกรทำให้มั่นใจว่าจะนำพาประเทศไปสู่เกษตรมูลค่าสูงให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นนโยบายเชิงปฏิรูปซึ่งอนาคตที่ดีกว่ากำลังรออยู่ข้างหน้านายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า จังหวัดเพชรบุรีสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยทางด้านอาหาร ขับเคลื่อนทุกรูปแบบจะแสดงถึงการผลิต ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย ทุกขั้นตอนการผลิต มีทั้งการคัดกรองจากสำนักสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี และยืนยันกระบวนการผ่านการคัดกรอง ผลผลิตปลอดภัยมีตรารับรอง และเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร.