“นิพนธ์” ถก ศอ.บต. หนุน จชต. เป็นพื้นที่มั่นคงทางด้านอาหาร ยกคุณภาพชีวิตปชช.

55

“นิพนธ์ บุญญามณี” เร่งหารือ ศอ.บต. เตรียมผลักดันจังหวัดชายแดนใต้ เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิต ให้ปชช.ในพื้นที่ฯ เดินหน้า เชื่อมโยงแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กใน จชต.

วันที่ 10 ส.ค. 2565 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศอ.บต. นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศอ.บต. พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์. ผบก.สส.จชต. ร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดทำข้อมูลเตรียมผลักดันจังหวัดหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหาร ภายใต้ยุทธศาสตร์ เกษตรผลิต-พาณิชย์ตลาด เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ ในการนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนนายนิพนธ์ กล่าวว่า จากการศึกษาและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประชาชนในหลายพื้นที่พบว่สความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตรได้ จึงต้องส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ผลผลิตที่สอดคล้องความต้องการของตลาด พร้อมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อประกอบอาชีพที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้าไปดูแลและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นผลผลิตเพื่อการยังชีพ และแปรรูปเพื่อสนับสนุนการบริโภคทั้งในพื้นที่และในประเทศ รวมถึงการส่งออก ซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานที่สำคัญในการดูแลพื้นที่เพื่อการพัฒนาและสร้างความมั่นคงในจังหวัดายแดนภาคใต้ โดยวันนี้จะเป็นการหารือ เพื่อจัดทำข้อมูล และเตรียมการในเรื่องยุทธศาสตร์ และผลักดันพื้นที่ฯให้เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางด้านอาหารต่อไปจากนั้น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะ และภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชานแดนใต้ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ทั้งนี้ตามที่ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้มีมติในคราวประชุม กพต. ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 อนุมัติในหลักการโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2568(รวม 5 ปี) มีพื้นที่เป้าหมาย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 46,819 คน รวมกรอบวงเงินไม่เกิน 1,112,549,736 บาท โดยมอบให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ และมอบให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นหน่วยงานบูรณาการในภาพรวม รวมทั้ง มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบโครงการสำคัญประจำปี 2566 ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ (ปี 2566 – 2570) จำนวน 406 โครงการโดยโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการสำคัญด้วยนายนิพนธ์ กล่าวว่า ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้ร่วมขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีความคืบหน้าจนสามารถนำเรื่องนี้เป็นมติของ กพต. และทางศอ.บต.ก็พยามได้ประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนของงบประมาณ ส่วนของ สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงความชัดเจนถึงที่มาของสำนักงบประมาณ จึงต้องขอบคุณทุกส่วนราชการที่ช่วยกันดูแล รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาวะและภาวะโภชนาการต่ำของเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวันนี้ได้เริ่มดำเนินการโครงการอาหารมื้อเช้าให้แก่เด็กเยาวชนในพื้นที่แล้ว สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันได้อีกแรงว่ายุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางด้านอาหารในพื้นที่ชายแดนใต้นั้นมีความสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มในพื้นที่ฯ