รมว.เกษตรฯ พอใจ ผลเจรจายกระดับราคาข้าว ไทย-เวียตนาม สั่งตั้งทีมฉก.เดินหน้า

72

“เฉลิมชัย” พอใจผล การเจรจาความร่วมมือ ยกระดับราคาข้าวระหว่างไทยกับเวียดนาม สั่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเดินหน้าต่อทันที พร้อมระดมพลครั้งใหญ่ จัดประชุมสมาคมชาวนาสันนิบาตสหกรณ์ สมาคมโรงสี สมาคมผู้ส่งออกข้าว สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า พอใจกับผลการเจรจาขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยเฉพาะความตกลงในการยกระดับราคาข้าวในตลาดโลกที่มีความคืบหน้า สามารถตกลงกันได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกโ ดยจะเดินหน้าต่อทันที ทั้งนี้จะมีการแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูง ที่มี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ เป็นประธาน ทำหน้าที่ประสานงานการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว และตน ได้สั่งการให้จัดประชุมระหว่างกระทรวงเกษตรฯ.กับสมาคมชาวนา ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร สันนิบาตสหกรณ์ สมาคมโรงสีข้าว สมาคมผู้ค้าข้าว สมาคมผู้ส่งออกข้าว สภาธุรกิจไทย-เวียดนาม หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงและรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับถึงความตกลงระหว่างไทยกับเวียดนามรวมทั้งปรึกษาหารือถึงก้าวต่อไปทั้งเรื่องแนวทางและแผนดำเนินการในส่วนของฝ่ายไทยซึ่งทุกภาคีภาคส่วนจะต้องมาผนึกกำลังทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของชาวนาและประเทศชาติ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่สุดถือเป็นบันไดขั้นแรกของความพยายามร่วมกันระหว่างไทยและเวียดนามที่จะช่วยเหลือชาวนาให้ได้ราคาข้าวที่เป็นธรรมจากกลไกการค้าข้าวในตลาดโลกโดยเฉพาะในภาวะที่ต้องเผชิญกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเช่นราคาปุ๋ย ราคายาและราคาน้ำมันรวมทั้งวัตถุดิบอาหารสัตว์จากผลกระทบของวิกฤติซ้อนวิกฤติคือวิกฤติโควิด19และสงครามรัสเซีย-ยูเครนแต่ราคาข้าวปรับตัวน้อยมากไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตข้าว
“ในส่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายให้ความสำคัญกับชาวนามาโดยตลอดทำทุกอย่างเพื่อดูแลชาวนาไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้ชาวนา การมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาโควิดครัวเรือนละ1.5หมื่น การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การยกระดับนาแปลงใหญ่ การพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่ๆ การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม การส่งเสริมเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุน เป็นต้น และล่าสุดคือการผนึกความร่วมมือระหว่างไทยกับเวียดนามในฐานะประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับ2และอันดับ3ของโลกเพื่อต่อสู้ต่อรองยกระดับราคาข้าวในเวทีโลก” ดร.เฉลิมชัย กล่าว