ปชป.ขยับ “จุรินทร์” เซ็นตั้ง “เฉลิมชัย” ประธาน “นิพนธ์” ผอ.เตรียมทัพ สู้เลือกตั้ง

86

“จุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์” หัวหน้าพรรคปชป. ลงนามแต่งตั้ง “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เป็นประธานคณะกก.เตรียมการเลือกตั้งพรรคปชป. “นิพนธ์ บุญญามณี” เป็นผู้อำนวยการ เตรียมทัพสู้ศึกเลือกตั้ง

วันที่ 16 ก.ย.65) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับพรรคการเมืองพรรประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561 ข้อ 40(4) และแต่งตั้งให้บุคคลดังต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ประกอบด้วย
1. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ปรึกษา
2. ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ประธานกรรมการ
3. นายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการ
4. นายไชยยศ จิรเมธากร กรรมการ
5. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ กรรมการ
6. นายเดชอิศม์ ขาวทอง กรรมการ
7. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ กรรมการ
8. นายจุติ ไกรฤกษ์ กรรมการ
9. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กรรมการ
10.นายสินิตย์ เลิศไกร กรรมการ
11. นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ กรรมการ
12. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม กรรมการ
13. นายเกียรติ สิทธิอมร กรรมการ
14. นายอัศวิน วิภูศิริ กรรมการ
15. ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ กรรมการ
16. นายอลงกรณ์ พลบุตร กรรมการ
17 ดร.สรรเสริญ สมะลาภา กรรมการ
18. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ กรรมการ
19. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการ
20. นายวิรัช ร่มเย็น กรรมการ
21. นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการ
22. นายราเมศ รัตนะเชวง กรรมการ
23. นายแทนคุณ จิตต์อิสระ กรรมการ
24. นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร กรรมการ
25. ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ กรรมการ
26. นายชัยชนะ เดชเดโช กรรมการ
27. นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ กรรมการ
28. นายธนา ชีรวินิจ กรรมการ
29. พันโทสินธพ แก้วพิจิตร กรรมการ
30. นายนิพนธ์ บุญญามณี กรรมการเลขานุการและผู้อำนวยการเลือกตั้ง
31. นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
32. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
33. นางสาวอาภรณ์ รองเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการชุดนี้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
1. บริหารจัดการเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของพรรคประชาธิปัตย์
2. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานที่จำเป็นตามความเหมาะสมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเตรียมการเลือกตั้ง
3. ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่หัวหน้าพรรคมอบหมาย