“อลงกรณ์” เปิดงาน”วันกุ้งดำเพชรบุรี” ตั้งเป้าผลิตกุ้ง 4แสนตัน ในปี2556

76

กรมประมง รวมพลังศูนย์AIC มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ ชมรมกุ้งดำ เปิดศักยภาพการเพาะเลี้ยง “อลงกรณ์” กำหนด10มาตรการ มอบบอร์ดกุ้งฟื้นฟู พัฒนาฟาร์ม สร้างตลาด สร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตั้งเป้าปีหน้าผลิตกุ้ง 400,000 ตัน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวปาฐกถา หัวข้อ “ทิศทางการประมงและกุ้งไทย 2023” ใน “งานวันกุ้งดำเพชรบุรี” ภายใต้หัวข้อ “ปรับการเลี้ยง สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ กุ้งดำเพชรบุรี” โดยมี นายเฉลิม สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง ผศ.ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นายชยานันท์ อินทรัตน์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเพชรบุรี ส่วนราชการ ภาคเอกชนและเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพะนอมแก้วกำเนิด อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีนายอลงกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายพัฒนาและฟื้นฟูการประมงไทยให้กลับมาเข้มแข็งสร้างรายได้ให้กับชาวประมงและประเทศเพิ่มขึ้นครอบคลุมตั้งแต่ประมงพื้นบ้าน ประมงพาณิชย์ ประมงนอกน่านน้ำ ประมงเพาะเลี้ยงและอุตสาหกรรมประมงโดยได้แต่งตั้งตนเป็นประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาการประมงไทยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการประมงของไทยสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งประสบปัญหาโรคกุ้ง และคุณภาพลูกพันธุ์กุ้งในขณะที่มีการแข่งขันในตลาดต่างประเทศสูงขึ้น ทำให้การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องถดถอย ผู้ประกอบการห้องเย็น และโรงงานแปรรูปที่ส่งออกกุ้งทะเลเป็นหลัก ต้องปิดตัวลงจากเดิมที่มีอยูเกือบ 200 แห่ง ปัจจุบันเหลือเพียง 20 แห่ง และปริมาณการผลิตกุ้งลดต่ำลง จนประเทศไทยที่เคยส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์กุ้งอยู่ลำดับต้นๆของโลกตกมาอยู่อันดับ 6 อับดับ7 ในเชิงปริมาณและมูลค่าตามลำดับ กระทรวงเกษตรฯ จึงมีนโยบายให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตกุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ (Shrimp Board) หรือ บอร์ดกุ้ง กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนากุ้งไทยปี2564-2566มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตกุ้งให้ได้ 400,000 ตันในปี2566ซึ่งในปี2564และปีนี้มีการผลิตกุ้งเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเพิ่มจาก 280,000 ตัน เป็น 300,000 ตัน หรือ 320,000 ตัน หากรวมกุ้งที่ผลิตและไม่ได้เข้าระบบAPD ซึ่งมีประมาณขั้นต่ำ20% และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กุ้งไทยจึงกำหนด10มาตรการในการฟื้นฟูและพัฒนากุ้งไทย ดังนี้ 1. การวิจัยและพัฒนาตลอดห่วงโซ่อุปทานและอุปสงค์ 2.การพัฒนาพันธุ์กุ้ง 3.การพัฒนาระบบการผลิต 4.ส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 5.การยกระดับมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานอาหารกุ้ง 6.การแปรรูปกุ้งสู่เกษตรมูลค่าสูง 7.การพัฒนาระบบตลาด และกลไกราคา 8.การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม และขจัดการผูกขาด 9.การใช้ประโยชน์จาก FTA ในการขยายตลาด และ 10.สร้างกลไกและเครื่องมือการบริหารใหม่ๆสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนากุ้งไทยโดยบอร์ดกุ้งได้สร้างระบบประกันราคากุ้งขั้นต่ำโดยภาคเอกชนเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี2564จนถึงสิ้นปี2565เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาทำให้ราคากุ้งหน้าบ่อและตลาดกลางเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่กระทรวงเกษตรฯ.ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับตำบล7,255ตำบลทุกจังหวัด ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีนี้ จะเป็นกลไกการทำงานบนความร่วมมือในระดับพื้นที่รวมทั้งการเพาะเลี้ยงกุ้งในตำบลนั้นๆตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านกุ้ง(Shrimp Academy)ภายใต้โครงสร้างของAICในส่วนกุ้งกุลาดำเคยเป็นพระเอกของกุ้งไทยเมื่อ 20ปีก่อน ที่กุ้งขาวจะมีการเพาะเลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ และ วันนี้กุ้งกุลาดำกำลังกลับมา ทั้งนี้ จ.เพชรบุรี มีพื้นที่การเลี้ยงกุ้งประมารณหมื่นกว่าไร่ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอชะอำ และ บ้านแหลม ส่วนใหญ่เลี้ยงกุ้งทะเล กุ้งขาว ซึ่งประสบปัญหามีภูมิต้านทานน้อย เป็นโรคง่ายทำให้ กุ้งตาย ส่งผลให้จำนวนเกษตรกร ผู้เลี้ยงกุ้งมีอัตราน้อยลง และ ส่งผลทำให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นงานในวันนี้จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้มีทางเลือกเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ ซึ่งมีความอร่อย มีลักษณะเหนียว มีภูมิต้านทานโรคมากกว่ากุ้งขาว มีคุณภาพดีกว่า สร้างรายได้และยั่งยืนต่อไป ดังนั้นขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่จัดกิจกรรมในวันนี้และขอให้ประสบผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการสำหรับงานวันกุ้งดำเพชรบุรี จัดขึ้นโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำเพชรบุรี ร่วมกับ กรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงน้ำชายฝั่งเพชรบุรี ภายใต้หัวข้อ “ปรับการเลี้ยง สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ กุ้งดำเพชรบุรี” มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสร้างความมั่นใจให้เกษรตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งในจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงประมาณ 400 คน ได้รับทราบเทคนิคการเลี้ยง สถานการณ์ และแนวโน้มทิศทางการตลาดกุ้งกุลาดำ อีกทั้ง สนับสนุนนโยบายของกรมประมงในการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้มีผลผลิต 400,000 ตันภายในปี 2566 นอกจากนี้ภายในงานยังกิจกรรมให้ความรู้ที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ การบรรยายเรื่อง “นโยบายกับการสนับสนุนผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ” “สร้างตลาด เพิ่มศักยภาพ ทิศทางกุ้งดำเพชรบุรี” การเสวนา เรื่อง “ทางเลือกสายพันธุ์กุ้งดำ” ตลอดจนมีการออกร้านแสดงสินค้าของบริษัทฯ ผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ ในด้านการเพาะเลี้ยงมาแสดงสินค้า และนวัตกรรมต่าง ๆ อีกด้วย.