“นิด้าโพลล์”สะท้อนใจคนใต้ ยังรัก “ลุงตู่” ยังให้กำลังใจ”ประชาธิปัตย์”

62

ผลสำรวจของนิด้าโพลล์ หัวข้อ “คนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนใต้น่าสนใจยิ่งเกี่ยวกับพฤติกรรม และการตัดสินใจเลือกตั้งของคนปักษ์ใต้ โดย“นิด้าโพลล์” พบว่า “ลุงตู่-ประชาธิปัตย์” ยังยืนเป็นหนึ่งอยู่ในใจของคนใต้ ด้วยเหตุเพราะทำให้บ้านเมืองสงบ

“นิด้าโพลล์”ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ทําการสํารวจระหว่างวันที่17-20 ตุลาคม 2565จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคใต้กระจายทุกระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จํานวน 2,001 ตัวอย่าง เกี่ยวกับคนที่ใช่ พรรคที่ชอบ ของคนใต้การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอยางหลัก (  Master Sample) ของ “นิด้าโพลล์” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่ายง่าย (Simple RandomSampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมันมั่น ร้อยละ 97.0 การกำหนดค่าความเชื่อมั่นไว้ที่ 97 % อันเป็นการสะท้อนความน่าเชื่อถือของผลโพลล์ที่ออกมา

ผลจากการสํารวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี ในวันนี้พบว่า อันดับ 1ร้อยละ 23.94ระบุว่าเป็นพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน เพราะ ซื่อสัตย์สุจริต มีความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ ทําให้บ้านเมืองเกิดความสงบ และต้องการให้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง
คะแนนอันดับ 2 ร้อยละ 13.24ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร (อุ๊งอิ๊งค์) ชินวัตร (พรรคเพื่อ ไทย) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายพรรคเพื่อไทยสามารถแก้ไขปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรได้ขณะที่บางส่วนระบุว่า ชื่นชอบผลงานของตระกูลชินวัตรอันดับ 3 ร้อยละ12.79 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

อันดับ 4ร้อยละ 11.24 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะ ต้องการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศเป็ น คนมีวิสัยทัศน์ ชื่นชอบนโยบายและอุดมการณ์ทางการเมืองของพรรคกาวไกลอันดับ 5 ร้อยละ 6.14ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะ เป็นคนตรงไปตรงมา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน มีความซื่อสัตย์สุจริต และชื่นชอบวิธีการทํางาน อันดับ 6 ร้อยละ 5.95ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะ ชื่นชอบ ผลงานที่ผ่านมาและชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 7ร้อยละ 5.30ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะ มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และเป็นคนสุขุมรอบคอบ

อันดับ 8 ร้อยละ 5.10ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ (พรรคไทยสร้างไทย)เพราะ มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทํางาน มีประสบการณ์ด้านการบริหาร ชื่นชอบนโยบายของพรรค ขณะที่บางส่วนระบุว่า ต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริ หารประเทศ อันดับ 9 ร้อยละ 4.00 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะ ชื่นชอบนโยบาย ของพรรคภูมิใจไทย เป็นคนพูดจริงทําจริงและลงพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องอันดับ 10ร้อยละ 2.90 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) เพราะ เป็นคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง

น่าสนใจว่า คะแนนของอุ้งอิ้งพรรคเพื่อไทย มาเป็นอันดับสองตามหลัง พลเอกประยุทธ์มาห่างๆ แต่สะท้อนว่า คนใต้เริ่มปันใจให้กับเพื่อไทยบ้างแล้ว พร้อมเปิดใจรับ

แต่เมื่อนิด้าโพลล์ถามถึงการเลือกตั้งผู้สมัครระบบเขตกลับพบว่าพรรคประชาธิปัตย์ยังเหนียวแน่นอยู่ในใจของคนใต้ยังเลือกมาเป็นอันดับ 1 แม้ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา คนใต้จะแบ่งใจให้กับพลังประชารัฐไปถึง 13-14 คน แบ่งให้ภูมิใจไทย และประชาชาติไปบางส่วน ทำให้สะท้อนภาพว่า คนใต้ส่วนหนึ่งไม่เอาประชาธิปัตย์ อาจจะเป็นการสั่งสอนกับการที่ประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนผ่านถ้อยแถลงของ “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยนั้นว่า ไม่เอาประยุทธ์ แต่ในใจคนใต้กลับเอาประยุทธ์ ผลการเลือกตั้งจึงออกมาอย่างที่เห็น และประชาธิปัตย์ต้องกลับลำเข้าร่วมสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไป

แต่ผลโพลล์ของนิด้าน่าแปลกใจว่าคะแนนของจุรินทร์ ยังน้อยมาก แค่ 5% กว่าๆ แสดงว่า จุรินทร์ ยังไม่อาจสร้างกระแส หรือคะแนนนิยมให้กับประชาธิปัตย์ แต่คนใต้จะเลือกตัวบุคคลของประชาธิปัตย์ อาจจะเกิดจากบุคลิกของจุรินทร์ที่ยังไม่ตรงใจคนใต้ ที่ต้องตรงไปตรงมา เด็ดขาด กล้าตัดสินใจ

อีกประเด็นคือ คะแนนของอนุทินยังไม่ขึ้นมา แม้ดูภาพรวมแล้วกระแสของภูมิใจไทย ดีขึ้นกว่าการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ด้วยซ้ำ “พูดแล้วทำ” ของภูมิใจไทย สะท้อนผ่านผลงาน “ถนน-สะพาน” เกิดขึ้นมากมายในภาคใต้ ที่กำลังตีกระทบกับประชาธิปัตย์ “ทำได้ไว ทำได้จริง” กับอุดมการณ์ทันสมัย

แต่นี้เป็นเพียงผลการสำรวจขั้นต้น การสมัคร การหาเสียงจริงยังไม่เกิดขึ้น สถานการณ์อาจแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลา การเมืองมาพร้อมกับกระแส กระแสที่นักการเมืองสร้างขึ้นทำให้สถานการณ์เปลี่ยนได้  !

#นายหัวไทร #การเมืองภาคใต้ #นิด้าโพลล์