ปรับโครงการปรับปรุงมัสยิด  300 ปี ไม่แตะอาคารมัสยิด ปรับแค่ภูมิทัศน์รอบๆ

241

จากการประชุมหน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่โดย ศอ.บต.  เรียนเชิญเข้าประชุมร่วมกันเพื่อแจงดำเนินร่วมกันที่จะเดินหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารโดยรอบมัศยิด  300 ปี  เพื่อให้เป็นที่พอใจแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
ประชุม ณ.  ที่ว่าการอำเภอบาเจาะ  10  เมษายน  2560  หารือ  2  เรื่องคือ  :
การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมี  4  อาคาร  ส่วนตัวมัสยิด  300  ปี  จะไม่มีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมคงอนุรักษ์ไว้คงเดิม
หารือ  เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะจากผู้มาทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการให้เป็นที่พอใจแกประชาชนในพื้นที่
ภายหลังจากการประชุมจะติดตั้งป้ายชี้แจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ตะโละมาเนาะซึ่งได้ติดตั้งแล้วเมื่อ  13  เมษายน  60