คณะกรรมการอิสลามประจำ จ.ยะลา จัดอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

297

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 60 ที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 พร้อมด้วยนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา โดยมีวิทยากร เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ ผู้นำกลุ่ม แซะห์ และผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดยะลา เข้าร่วมจำนวน 600 คน

 

 

นายนะรี คงบันนึก ผู้อำนวยการกองกิจการฮัจญ์ ศอ.บต. กล่าวว่า การอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2560 ของจังหวัดยะลา ศอ.บต. ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีความรู้เกี่ยวกับฮัจญ์มับรูร์และการปฏิบัติศาสนกิจที่นครมาดีนะห์และนครเมกกะ มีความรู้เกี่ยวกับการเดินทางวิธีการใช้ชีวิตประจำวันในประเทศซาอุดีอาระเบีย ตลอดจนนำคุณค่าฮัจญ์มาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงออกถึงความจริงใจของรัฐที่มีต่อพี่น้องมุสลิมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสนองนโยบายการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล

 

สำหรับการอบรมครั้งนี้ ใช้เวลาอบรม ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2560 โดยใช้หลักสูตรที่ ศอ.บต. ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี และกรมการศาสนาได้พัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีการอบรมในวิชาการด้านศาสนา ประกอบด้วย ปรัชญา ความสำคัญและคุณค่าฮัจญ์ วิธีการประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะฮ และการเยือนมัสยิดนบี ประเด็นเฉพาะสตรีการสาธิต ตอวาฟ สะแอ และขว้างญัมเราะฮ์ (เสาหิน) และวิชาด้านกฎหมายเกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ และการปฏิบัติตนกฎระเบียบ และกฎหมายเกี่ยวกับกิจการฮัจญ์ของประเทศไทยและประเทศซาอุดีอาระเบีย การเตรียมตัวก่อนเดินทาง ขณะเดินทาง และการเดินทางกลับภูมิลำเนา ความรู้เกี่ยวกับประเทศซาอุดีอาระเบีย และการใช้ชีวิตในประเทศซาอุดีอาระเบีย การปฏิบัติตนและดูแลสุขภาพ โดยมีคณะวิทยากรเป็นผู้ให้ความรู้ตามหลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ผู้แทนผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข