มัสยิดขึ้นป้ายชัด ชาวบ้านซื้อสิทธิ์ขายเสียงมีบทลงโทษ

978

มัสยิดจีงหวัดสตูลขึ้นป้ายชัด ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงในหมู่บ้าน พร้อมกำหนดบทลงโทษคนทำความผิด

เป็นที่ฮือฮา หลังมัสยิดบ้านควนไสน อ.ละงู จ.สตูลขึ้นแถลงการณ์ห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียง โดยระบุว่าแถลการณ์มัสยิดบ้านควนไสน ด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิลาล และคณะกรรมการมัสยิด ได้ประชุมร่วมกัน

มีมติห้ามซื้อสิทธิ ขายเสียง ภายในหมู่บ้าน เนื่องเป็นเงินที่ผิดหลักการศาสนาอิสลาม (ฮารอม) และผิดกฎหมายบ้านเมือง

จึงมีบทลงโทษแก่บุคคล 2 ประเภท ดังนี้
1. บุคคลที่นำเงินมาซื้อเสียงในหมู่บ้าน
2. บุคคลที่แจกจ่ายเงินแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
โดยบุลคลที่ทำการฝ่าฝืนคำแถลงการณ์นี้ จะมีบทลงโทษ คือ อิหม่าม คอเต็บบิลาล และคณะกรรมการมัสยิดจะไม่เข้าร่วมทำกิจกรรมทางศาสนากับบุคคลและครอบครัวของผู้ฝ่าฝืนทุกกรณี
ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
มัสยิดบ้านควนไสน