กรมโยธาฯ Kick off ติดตามโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพื้นที่สุรินทร์ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)

100

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เมื่อเวลา 09.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ Kick off ลุยโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ ในพื้นที่ตำบลหนองขวาว ตำบลยาง และตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พัฒนาต่อยอดตามแผนงานโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) โดยอาศัยกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดี Change for Good ในพื้นที่ทุกมิตินายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (เสื้อไหมสีน้ำเงิน) กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง โดยจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ในพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,255 ตำบล ทั่วประเทศ ให้เสร็จก่อนฤดูฝน

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ขับเคลื่อนโครงการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social-Map) ทั้ง 17 อำเภอ 159 ตำบล เต็มพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ภายใต้กลไกการทำงานในรูปแบบของการดำเนินงานโครงการอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” แบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย นำไปสู่การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยได้กำหนดโครงการต่าง ๆ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง หนึ่งในนั้นคือ โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ขนาดปากคลองกว้าง 5.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ก้นคลองกว้าง 2.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนเลียบคลองทั้ง 2 ฝั่ง ขนาดผิวทางกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,000 เมตร ในพื้นที่ของตำบลหนองขวาว ตำบลยาง และตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ครอบคลุมพื้นที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว เทศบาลตำบลศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง โดยบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ แขวงทางหลวงสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 อำเภอศีขรภูมิ เทศบาลตำบลศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาว องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง องค์การบริหารส่วนตำบลยาง คณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมฯ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ คณะทำงานระดับตำบล และระดับหมู่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน 7 ภาคีเครือข่าย และประชาชนในพื้นที่ที่สามารถใช้แรงงานในการดำเนินการเองและร่วมกับการสนับสนุนเครื่องจักรกลของภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง เพิ่มเส้นทางการจราจรในพื้นที่ตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่

การดำเนินงานโครงการในวันนี้ ถือเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของภาคภาคีเครือข่าย ในการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของพี่น้องประชาชน ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่อง เป็นต้นแบบ และตัวอย่างที่ดีให้แก่พื้นที่อื่น ๆ ที่จะนำไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองต่อไป

ภาพ/ข่าว: เขมชาติ ชุณหกิจขจร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์