ย้อนอดีตความรุ่งเรือง! มุสลิมเคยปกครองอินเดียนับพันปี แต่มาถูกทำลายโดยอังกฤษ เพราะ…

533

มุสลิมเคยปกครองอินเดียมายาวนานนับพันปี ได้สร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ สถาปัตยกรรมสวยงาม ถูกทำลายโดยกองทัพอังกฤษ จากการขาดการศึกษา การรวมกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

ดร.อณัส อมาตยกุล อาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายงาน สุข-แห่ง-สยาม จัดโดยมูลนิธิร็อฟฮาน หัวข้อมุสลิมในอินเดีย ระบุว่า อิสลามได้เข้าในอินเดียมากกว่า 1,000 ปี ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า ได้ประสบปัญหาถูกโจรปล้นสินค้า ได้แจ้งไปยังผู้ครองแคว้นของอินเดีย แต่ไม่มีการดำเนินการ จึงแจ้งขอความช่วยเหลือมายังราชวังอับบาซิยะห์ จึงมีการส่งกองกำลังเข้ามาเพื่อคุ้มครองมุสลิม โดยยึดแคว้นสินธุ เป็นศูนย์กลางการบริหารการปกครอง ในรูปแบบจักรพรรดิ์ มีเจ้าผู้ครองแคว้นอื่นๆ ที่เป็นทั้งฮินดูและมุสลิมอยู่ในการบริหารปกครอง

ในการปกครองอินเดียมุสลิมได้สร้างสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมที่สวยงาม มีมัสยิดที่โดดเด่นใหญ่ที่สุด มีมัสยิดที่มีหออาซานที่สูงที่สุดในโลก เพื่อต้องการให้เสียงอาซานดังไปไกลแสนไกลในแผ่นดินที่เต็มไปด้วยชีริก ในขณะเดียวกัน ได้พัฒนาศีลปวัฒนธรรมที่สวยงาม อาทิ มัสยิดหินอ่อนที่ฝังด้วยพลาย การสลักหินควอซเป็นแกวน้ำที่สวยงาม การประดิษบ์ชุดผ้าไหม ซึ่งบางอย่างถูกนำมาใช้ในสมัยกรุงศรีอุยธยา และเป็นมรดกตกทอดจนถึงทุกวันนี้ อาทิ เครื่องถามที่นครศรีธรรมราช โดยมีกรุงพาราณสีเป็นศูนย์กลางการผลิต มีมุสลิมเป็นผู้ผลิต

หลังศตวรรษที่ 17 อังกฤศได้เข้าไปยึดครอง มีความพยายามในการทำลายการยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักอิสลาม ด้วยการนำบรรดาทายาทของบรรดาเจ้าเมืองไปเรียนตามรูปแบบตะวันตก มีการฉลองด้วยการดื่มไวน์ การดูการแสดงดนตรี เป็นต้น ความเป็นอิสลามจึงค่อยๆหาย มีมุสลิมกลุ่มหนึ่งเห็นว่า ถ้าปล่อยไว้ต่อไป อิสลามก็จะสูญสิ้น จึงได้จับอาวุธขึ้นสู้ เมื่ออังกฤษปกครองได้ 90 ปี แต่ไม่อาจสู้กองทัพของอังกฤษ กองทัพมุสลิมได้ถูกทำลายอย่างย่อยยับ รวมถึงจักรพรรดิ์ก็สูญสิ้นไป

“เหตุเพราะมุสลิมขาดการศึกษา ขาดการรวมกลุ่ม การจัดตั้งที่ดี ต่างคนต่างรบ ขาดความเป็นเอกภาพ นำไปสู่ความพ่ายแพ้” ดร.อณัส กล่าว

ดร.อณัส กล่าวว่า ผู้นำมุสลิมในอินเดียไม่เคร่งครัดในศาสนานัก การเผยแพร่ศาสนาจึงทำโดยผู้รู้ทางศาสนา มีกลุ่มดะวะห์ออกเผยแพร่ศาสนา เป็นที่มาของดะวะห์ในปัจจุบัน รากฐานมาจากอินเดีย

“คนไทยส่วนหนึ่งจะเข้าใจว่า อินเดียคือมุสลิม เพราะการที่มุสลิมได้ปกครองอินเดียมายาวนาน และได้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกรุงศรีอยุธยา” ดร.อณัส กล่าว