ร.10 ลงพระปรมาภิไธย ประกาศใช้พรบ. ฮัจย์แล้ว

3968

เป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โปรดเกล้า ฯ ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ ให้ไว้ ณ วันที่ 10 ธ.ค.2559 เป็นปีที่1ในรัชกาลปัจจุบัน