วันปิด-เปิดภาคเรียน 2566

31

ปิดภาคการศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ภาคการศึกษาที่ 2. วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566.

ภาคการศึกษาที่ 1. วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน วันที่ 26 มิถุนายน 2566. วันสุดท้ายของภาคการศึกษา วันที่ 27 ตุลาคม 2566 วันปิดภาคการศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2566 ภาคการศึกษาที่ 2. วันเปิดภาคการศึกษาและเข้าชั้นเรียน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566.