วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา เล่านาทีเข้าเฝ้าฯ

102

วันมูหะมัดนอร์ มะทา เล่าเมื่อครั้งทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ต้องเข้าเฝ้าในหลวงภูมิพลหลายครั้ง ซาบซึ้งที่พระองค์ทรงเข้าใจมุสลิม