มท.”เปิดรับสมัครคกก.ฮัจย์ถึง 10 พ.ค. นี้ 

152

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. นายสมชัย เลิศประสิทธิพันธ์ ผอ.กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมการปกครองเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 คน เนื่องจากคณะกรรมการฯ ชุดเดิมหมดวาระลง โดยผู้สนใจจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ผู้สนใจจะต้องยื่นใบสมัครและเอกสารที่กำหนด พร้อมข้อเสนอวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจการฮัจย์ของประเทศไทยได้ที่กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ อาคารกรมการปกครองชั้น 6 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 พ.ค. และสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dopa.go.th เพิ่มเติม และเมื่อปิดรับสมัคร คณะกรรมการกลั่นกรองจะนัดประชุมเพื่อตัดสินว่ามีบุคคลใดสมควรได้รับการเสนอชื่อ ก่อนส่งให้รมว.มหาดไทย เพื่อเสนอครม.แต่งตั้งต่อไป ซึ่งกระบวนการทั้งหมดน่าจะแล้วเสร็จก่อน 1 มิ.ย.นี้