“สฤษฎ์พงษ์” เตรียม นำ สส. “ภูมิใจไทย” ยื่นร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่ง คสช. 5 ก.พ.นี้

12

“สฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง” เตรียมนำ สส. “ภูมิใจไทย” ดีเดย์ ยื่น ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศ และคำสั่ง คสช. จันทร์ (5 ก.พ. 67) นี้ พร้อมแถลงรายละเอียดจำแนกประเภท

นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ตนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคภูมิใจไทย จะเดินทางไปยื่น ร่างพระราชบัญญัติ ยกเลิกประกาศ และ คำสั่ง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. … ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย และ สส.พรรคภูมิใจไทย ร่วมกันเข้าชื่อเสนอ ที่อาคารรัฐสภา

กฎหมายฉบับนี้มี หลักการให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บางฉบับที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิชุมชนของประชาชน และกำหนดสถานะทางกฎหมายของคดีความของบุคคล พลเรือนที่เคยพิจารณาโดยศาลทหารตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีเหตุผล คือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ทำการยึดอำนาจล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย พร้อมทั้งประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และได้ออกประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหลายฉบับที่มีเนื้อหาเป็นการจำกัดสิทธิของประชาชน โดยอ้างความจำเป็นเพื่อควบคุมสถานการณ์ และความสงบเรียบร้อยในระหว่างการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางการเมือง โดยสิทธิเสรีภาพที่ถูกจำกัด ได้แก่ เสรีภาพในการชุมนุมหรือสมาคม เสรีภาพของสื่อมวลชนที่จะนำเสนอข่าวสารอย่างเป็นอิสระ สิทธิในร่างกาย และเสรีภาพในการเดินทางที่ถูกจำกัด ด้วยการเรียกไปรายงานตัว การกักตัว และให้ทำข้อตกลงที่จะงดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมทั้ง สิทธิใน
ที่ดินทำกิน สิทธิชุมนุมที่จะมีส่วนร่วมกับการตัดสินใจของรัฐ และสิทธิในการอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นต้น

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช้แล้ว และประเทศกำลังกลับสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตย แต่บรรดาประกาศและคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้ตั้งแต่ช่วงเวลาของการยึดอำนาจก็ยังคงมีผลใช้บังคับอยู่

ทั้งในเวลาต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติยังอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557 ออกคำสั่ง อีกจำนวนมาก ซึ่งบางฉบับมีเนื้อหาในทางจำกัดสิทธิของประชาชนที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันรับรองไว้ ประกาศและคำสั่งเหล่านี้จึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพื่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บ้านเมืองเป็นไปในทางที่ดี และสอดคล้องกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงสมควรที่จะยกเลิกประกาศ และคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ รวมทั้ง คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติบางฉบับที่มีเนื้อหาจำกัดสิทธิเสรีภาพ สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิชุมชนของประชาชน และให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับการรับรอง และถูกจำกัดเพียงเท่าที่จำเป็นตามกฎหมายในสถานการณ์ปกติ

นายสฤษฏ์พงษ์ กล่าวด้วยว่า จะมีการชี้แจงในรายละเอียดการจำแนกประเภท ของประกาศ คำสั่ง และวิธีการดำเนินการ ในวันจันทร์ 5 ก.พ. 2567 พร้อมกับการยื่นร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว