“รัชกาลที่ 6 กับชาวมุสลิม” ทรงศึกษาศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง จึงกำหนดเป็นรัฐประศาสโนบาย

593

 

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงศึกษาศาสนาอิสลามอย่างลึกซึ้ง ถึงกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้โต๊ะอิหม่ามมาเฝ้าฯ ถวายวิสัชนาพระราชปุจฉาเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเสมอ เพื่อจะได้ทรงกำหนดรัฐประศาสโนบาย ที่สามารถสมานน้ำใจของชนในชาติได้อย่างสุขุมคัมภีรภาพ และทรงยินดีพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอิสลามอย่างเต็มพระราชหฤทัย ดังความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ชาวมุสลิม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘
“น้ำใจไมตรีต่อชนอิสลาม ไม่ได้ผิดกับชนศาสนาอื่น บรรดาที่มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินสยาม…เมื่อมาขอให้เราเป็นผู้อุปถัมภ์อิสลามศาสนิก เราก็มีความยินดีเต็มใจรับภารอันนี้ไว้ อิสลามศาสนิกจงเชื่อใจว่าเราตั้งใจกระทำกรณียกิจในหน้าที่อุปถัมภ์เต็มความสามารถของเรา ให้ท่านทั้งหลายได้ร่มเย็นเป็นสุขเช่นที่ท่านเคยได้รับมาแล้ว และเราเชื่อว่าเมื่อถึงเวลาจำเป็น ชนอิสลามคงจะได้มาเข้าพวกเราช่วยกันปกป้องชาติและพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ศาสนาของท่านทั้งหลาย ซึ่งเหมือนกับท่านทั้งหลายช่วยป้องกันศาสนาของท่านเอง นับว่าเป็นบุญกิริยาสมควรจะประพฤติ เพราะตรงกับอนุศาสน์ของพระมะหมัด ว่าผู้ที่สละชีวิตเพื่อป้องกันศาสนาเป็นผู้กอบการกุศล จะได้รับผลอันเป็นสุขในเบื้องหน้า” H.M. King Rama VI & Muslim Siam(Thailand)

/ Cr ; มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา