ไม่รอแล้ว! ไอแบงก์ลดอัตรากำไร สินเชื่อ 0.25 ช่วยกลุ่มเปราะบาง 6 เดือน

17

ไอแบงก์ ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลปรับลดอัตรากำไรสินเชื่อลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบาง นาน 6 เดือน เริ่ม 1 พ.ค. นี้

วันนี้ (26 เมษายน 2567) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมสนองนโยบายรัฐบาลลดอัตรากำไรสินเชื่อรายย่อยชั้นดีเพื่อลดภาระลูกค้า ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางตามนโยบายรัฐบาล

โดย 6 ธนาคารของรัฐที่ได้ร่วมลงมติในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยและอัตรากำไรในครั้งนี้ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม รวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)

ไอแบงก์ จะปรับลดอัตรากำไรสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดี (SPRR) จากปัจจุบัน 8.50 % ต่อปี เป็น 8.25% ต่อปี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ระยะเวลา 6 เดือน การปรับลดอัตรากำไรครั้งนี้จะทำให้ลูกค้าสินเชื่อลดภาระทางการเงิน โดยไอแบงก์ยังมีโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ ตลอดจนลดภาระหนี้ภาคประชาชนอย่างยั่งยืน อาทิ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลสู่การส่งออก โครงการสินเชื่อบ้านมีหนี้ลด ซึ่งเป็นการรวมภาระหนี้ต้นทุนสูงมาอยู่ที่ไอแบงก์ที่เดียว