ช็อค! “ดร.วินัย ดะห์ลัน” ประกาศเกษียณจากศูนย์วิทย์ฯ ออกมาทำอะไร ฟังแล้วเย็นวาบ

6627

วันที่ 5 พฤษภาคม ดร.วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า มีแผนที่จะเกษียณอายุราชการจากศูนย์วิทยาลัยศาสตร์ฮาลาล ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและทำงานมานานหลายปี จนกลายเป็นองค์กรที่มีชือเสียงระดับโลกด้านฮาลาล

“ได้สร้างคนรุ่นใหม่ให้มาทำงานในศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล ซึ่งทุกคนสามารถทำงานได้ดีตามงานที่ตัวเองถนัด คิดว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างดี ส่วนผู้บริหารที่จะมาแทน เป็นหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะสรรหาผู้ที่เหมาะสมมาบริหารงาน”

ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นชาวกรุงเทพฯโดยกำเนิด เรียนจบปริญญาตรี วท.บ. (ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519 ปริญญาโท วท.ม. (โภชนศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2525 ปริญญาเอก Docteur en Biologie Medicale Appliqu? (grand distinction), Faculty of Medicine and Pharmacy, St-Pierre Hospital, Universit? Libre de Bruxelles, Brussels, Belgium, 1989 มีความเชี่ยวชาญในด้านลิพิดวิทยา, ชีวเคมีทางการแพทย์, วิทยาศาสตร์ฮาลาล

เข้าเป็นอาจาย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนเป็นคณบดี คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2543-2551 เป็นเป็น รองศาสตราจารย์ และเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยศาสตร์ฮาลาล เพื่อนำวิทยาศาสตร์มาตรวจสอบฮาลาลในประเทศไทย และดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ตั้งแต่มีการก่อตั้ง มีผลงานวิจัยที่ผ่านการตีพีมพ์มากกว่า 30 บทความทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ รวมถึงบทความทางวิทยาศาสตร์และโภชนาการ มากกว่า 2 พันชิ้น รวมทั้งเขียนชีวประวัติศาสนทูตมูฮัมหมัด(ซ.ล.) ประกอบการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย 3 เล่ม

ไม่เพียงเป็นนักวิชาการ แต่ ดร.วินัย ยังมีตำแหน่งทางการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเกษตร รองนายกรัฐมนตรี (ดร.ไตรรงค์ สุวรรณคีรี) (2553-2554)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายกษิต ภิรมย์) (2552-2554)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (2553-2554)
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์) (2540)

เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ(สปช.) และปัจจุบัน เป็น สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)

รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน เป็นมุสลิมไทยที่มีชื่อปรากฏในทำเนียบมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อโลกมากที่สุดสามปีติดต่อกัน เป็น 1 ใน 500 มุสลิมผู้ทรงอิทธิพล เป็นหนึ่งใน 16 มุสลิมจากทั่วโลกและมุสลิมไทยคนเดียวที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อโลก

ในด้านศาสนา เป็นกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย ที่สำคัญเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ถึง 3 ปีซ้อน ประจำปี ฮ.ศ. 1436,1437 และ 1438 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป

“ผมจะออกมาทำงานศาสนา มาเขียนหนังสือเกี่ยวกับศาสนา มาเป็นโต๊ะครู เพราะคิดว่า ศาสนามีปัญหาที่จะต้องทำอีกเยอะ” ดร.วินัย กล่าว

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มขึ้น มาฟังดร.วินัย ในงาน 120 ปี มัสยิดยามิอุ้ลอิบาดะห์ บ้านทางควาย อ่อนนุช 59 วันที่ 7 พษภาคม เวลา 20.00 น.