โครงการเมาลิดสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ที่ ปอเนาะสะนอดารุสสลาม

531

สถาบันปอเนาะสะนอดารุสสลาม จัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อเอาชนะยาเสพติด
ครั้งที่ 8 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438
————————————————

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560  ณ. สถาบันปอเนาะสะนอดารุสสลาม หมู่ที่ 1 ตำบลสะนอ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สถาบันปอเนาะสะนอดารุสสลาม ร่วมกับ สถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโครงการเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ 8 ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 เพื่อรำลึกถึงศาสดา นบีมูฮัมหมัด (ซล) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงการใช้หลักศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย พลโท คุณวุฒิ หมอแก้ว แม่ทัพน้อยที่ 4 / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, โต๊ะครู, เยาวชนในสถาบันปอเนาะ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมงานกว่า 1,500 คน

นายอับดุลอาซิส ยานยา ประธานสมาคมสถาบันปอเนาะ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า การจัดงานเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อเอาชนะยาเสพติด ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านศาสดา นบีมูฮัมหมัด (ซล) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม รวมถึงการใช้หลักศาสนามาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเมื่อเยาวชนมีความเข้มแข็งด้านศาสนา ย่อมมีภูมิป้องกันยาเสพติด เพราะศาสนาอิสลามระบุไว้ว่า ยาเสพติดเป็นของต้องห้าม หรือเป็นหะรอม

ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของโต๊ะครู หรือผู้นำศาสนา และทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาภัยคุมคามของยาเสพติด ด้วยการให้การศึกษาที่ดีและถูกต้อง แก่เยาวชนเพื่อให้เป็นคนดี มีคุณภาพและห่างไกลจากยาเสพติด พร้อมกันนี้ประธานในพิธีและผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันเปิดป้ายโรงเรียนแสงเมตตาวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็กกำพร้าและยากจน ภายใต้การดูแลของสถาบันศึกษาปอเนาะสะนอดารุสสลามปอเนาะต้นแบบ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้