เปิดรายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุระเบิด รพ.พระมงกุฏฯ

401

สำหรับรายชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการลอบวางระเบิดโรงพยาบาลพระมงกุฏฯ ทั้งหมดมี 25 ราย ประกอบด้วย 1.พ.ท.สมหมาย บุญปกครอง ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลที่นิ้วก้อย ต้นขาและแก้วหูทะลุ 2.พ.ต.สนิท เพ็งเจริญ  ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลถลอกบริเวณลำคอ 3.น.ท.หญิง นงเยาว์ ก้อนเพ็ชร ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้าซ้าย 4.นางสุภาภรณ์ ชุ่มชูศาสตร์ มีแผลบริเวณแขน 5.จ.ส.อ.ทวีลาภ รัชณณ ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณคอด้านขวา
           6.พ.ท.ชูเกียรติ ศรีสูงเนิน ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและเท้า 7.พ.ท.กฤษฎา อินทรเดช เป็นแผลที่ไหล่ขวาและบริเวณลำคอ 8.นางวิลัย เล้าประเสริฐ บาดเจ็บเล็กน้อย 9.ร.ต.เครือ สังข์เอม ได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ 10.นางบุษกร ศรีประเสริฐ มีแผลถลอกบริเวณแขน
          11.นางสุอัมไพ ศรีสูงเนิน  บาดเจ็บเล็กน้อย 12.นางสมพิศ ชัยชิตาทร บาดเจ็บเล็กน้อย 13.ร.อ.ดุสิต วินิจเขตคำณวน เป็นแผลถลอกที่บริเวณใบหู 14.พ.อ.อัมพร ปาละศักดิ์ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 15.ร.ต.หญิง อาบจิต พูลทรัพย์ ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 16.ร.ต.จำรัส ภู่นิเทศ บาดเจ็บเล็กน้อย 17.น.ส.นิธิวดี วัฒนเศรษฐ บาดเจ็บเล็กน้อย 18. นางสมถวิล วรโพธิ์ บาดเจ็บเล็กน้อย 19.นายกฤต พฤกษะวัน บาดเจ็บเล็กน้อย 20.น.ท.สำเริง แตงรอด ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและเท้า
          21.นางรำพึง แตงรอด ได้รับบาดเจ็บบริเวณหน้าแข้ง 22.ร.ต.ต.สุวรรณ บรรลือสุข ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วก้อย มือ และต้นขา 23.นางสมนึก ตุ้นสกุล ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 24.นายประยุทธ โชติประชุมถิ่น ได้รับบาดเจ็บที่ขา และ25.พ.อ.หญิง พูนศรี ไม่ทราบสนามสกุล ได้รับบาดเจ็บที่ขา.