พล.อ.ประยุทธ์ตั้งคำถาม 4 ข้อให้คนไทยตอบ

170

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.ตั้งคำถาม 4 ข้อให้คนไทยตอบ

1) ได้ ไม่ได้ ควรมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใส ไม่ใช่รัฐประหาร
2) เลือกตั้งใหม่
3) การเลือกตั้งเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย พรรคการเมืองสามารถกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์และการปฏิรูปเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจตากการเลือกตั้ง ว่าพรรคไหนควรเข้ามาบริหารและพัฒนายุทธศาสตร์เหล่านั้น นอกจากนั้นควรมีรัฐธรรมนูญที่เปิดกว้างมากพอที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
4) ถ้าประชาชนยังไว้วางใจก็เป็นสิทธิของเขาที่จะเข้ามาแต่สามารถเขียนกติตาการเลือกตั้งที่เป็นสากล ตรวจสอบได้ถอดถอนได้ พฤติกรรมที่ว่านั้นใช้กลไกสากลตรวจสอบ ไม่ใช่มาตรฐานศีลธรรมแบบจารีต