​นายกฯ พอใจขีดความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยดีขึ้นต่อเนื่อง 

199

นายกฯ พอใจขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดเลื่อนขึ้นอีก 1 อันดับ ชื่นชมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมกำชับเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สาธารณสุข การศึกษา 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พอใจผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ประจำปี 2560 ที่สถาบัน IMD World Competitiveness Center ประกาศเมื่อวานนี้ โดยประเทศไทยมีผลคะแนนและอันดับที่ดีขึ้น คือ มีคะแนนรวม 80.095 จากปีที่แล้วได้ 74.681 และเลื่อนขึ้น 1 อันดับ จากอันดับที่ 28 มาเป็นอันดับที่ 27 ในปีนี้
“เมื่อพิจารณาข้อมูลตั้งแต่ปี 2556 – 2560 จะเห็นได้ว่า ไทยมีคะแนนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และเริ่มมีแนวโน้มสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของทุกประเทศที่ได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ปี 2558 โดยในปีนี้คะแนนเฉลี่ยของ 63 ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับเท่ากับ 77.033 แสดงให้เห็นว่าความพยายามของรัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เริ่มส่งผลให้เห็นแล้ว”
สำหรับปัจจัยหลักที่ใช้ในการจัดอันดับทั้ง 4 ด้าน พบว่า สภาวะทางเศรษฐกิจ มีอันดับดีที่สุดคือ อยู่ในอันดับที่ 10 ดีขึ้น 3 อันดับจากปีที่แล้ว ส่วนประสิทธิภาพของภาครัฐอยู่ในอันดับที่ 20 ดีขึ้น 3 อันดับ ขณะที่ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานยังคงอยู่ในอันดับที่ 25 และ 49 เช่นเดิม
“ท่านนายกฯ เน้นย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันดับต้น ๆ โดยได้กำหนดให้การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นวาระแห่งชาติ และบูรณาการร่วมกับภาคเอกชนผ่านคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมในทุกด้าน โดยชื่นชมทุกภาคส่วนที่มุ่งมั่นทำงานจนเกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ติดกัน
อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้ฝากกำชับเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่าง ๆโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข และการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาหาแนวทาง ในการพัฒนาให้มีอันดับดีขึ้นเช่นเดียวกันกับ สภาวะทางด้านเศรษฐกิจและประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ
นอกจากนี้ TripAdvisor ซึ่งเป็นเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศรายชื่อสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Travellers’ Choice เป็น 3 ใน 15 อันดับสถานที่ท่องเที่ยวของเอเชียที่ได้รับความนิยมสูงสุด ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม อยู่ในอันดับที่ 4 พระบรมมหาราชวัง  อยู่ในอันดับที่ 9 และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในอันดับที่ 14