งานเลี้ยงละศีลอดทูตมุสลิมคึกคัก-อเมริการ่วมด้วย รมว.ต่างประเทศชื่นชมมุสลิมไทย

750

ศูนย์กลางฯร่วมก.ต่างประเทศ เลี้ยงละศีลอดคณะทูตมุสลิมในประเทศไทย บรรยากาศคึกคัก รมว.ต่างประเทศชื่นชมมุสลิมไทยปฏิบัติตามกรอบศาสนาเพื่อขัดเกลาตัวเองและเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

วันที่ 2 มิถุนายน มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดงานเลี้ยงละศีลอดคณะทูตมุสลิมประจำประเทศไทย มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.การต่างประเทศ เป็นประธาน มีทูตมุสลิมเข้าร่วม 17 ประเทศ และประเทศเพื่อนมุสลิมเข้าร่วมอีก 3 ประเทศ ประกอบด้วยสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์  มีธนาคารออิสลามแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงคณะทูต และบรรดาพีน้องมุสลิมประมาณ 1,000 คน

นายดอน กล่าวว่า เดือนรอมฎอนนับเป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดของพี่น้องมุสลิม เป็นเดือนที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานคัมภีร์อัลกุรอ่านลงมาให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต และในการประพฤติตนตามแนวทางที่ศานบัญญัติ เป็นเดือนแห่งการขัดเกลาจิตใจที่พี่น้องมุสลิมจะได้ปฏิบัติศาสนกิจในการถือศีลอดและศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอ่าน รวมถึงการบริจาคทาน อันเป็นการรักษาคุณงามความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ

รมว.ต่างประเทศ กล่าวด้วยว่า ประเทศไทยมีพี่น้องที่นั่งถือศาสนาอิสลามประมาณ 10 ล้านคน ซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า และเป็นองค์ประกอบสำคัญของสังคมไทย ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศได้ส่งเสริมการประกอบศาสนกิจและการส่งเสริมวัฒนธรรมของพี่้น้องมุสลิมไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องมุสลิมในการเดินทางไปทำฮัจย์และอุมเราะห์ การสนับสนุนการทำงานขององค์กรอิสลาม อาทิ สำนักจุฬาราชมนตรี, คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และองค์กรเอกชนอย่างมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้นเสมอมา รวมทั้งการสนับสนุนการรักษาวัฒนธรรมอิสลามอย่างกว้าขวาง เช่น การจัดงานเมาลิดกลาง การสนับสนุนการแข่งขันการอ่านคัมภีร์อัลกุรอ่านหรือกอรี เป็นต้น

นายสามารถ มะลูลีม

“ขอชื่นชมพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน นับเป็นการทดสอบศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ เป็นอุทิศตนในกรอบศาสนา และการฝึกความอดทนต่ออุปสรรคและความยากลำบาก มีความอดกลั้น ในการทำจิตใจให้สะอาด บริสุทธิ์ เข้มแข็ง เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และมีไมตรีต่อกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่มีคุณภาพ คุณภาพและประเทศชาติมีความสงบสุข” นายดอน กล่าวกับคณะทูตและผู้มาร่วมงาน

ด้านนายสามารถ มะลูลีม ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานเลี้ยงละสีลอดคณะทูตมุสลิม เริ่มต้นในสมัยที่นายกษิต ภิรมณ์ เป้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อปี 2552 และได้จัดต่อเนื่องมาทุกปี ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาล เป็นจุดให้คณะทูตและพี่น้องมุสลิมไทยได้พบปะละศีลอดร่วมกัน

“ในปีนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางมาร่วมงาน ปีนี้นับเป็นปีที่มีคณะทูตมาร่วมงานมากที่สุด มีทูตที่ไม่ใช่ประเทซมุสลิม อย่างสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยนับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ซึ่งหวังว่า การจัดงานจะมีในปีต่อไป อินชาอัลเลาะฮ์” ประธานมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลาม กล่าว

หลังจากนั้น ดาโต๊ะนาซีเราะห์ ฮูเซน เอกอัคราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เป็นตัวแทนทูตมุสลิม กล่าวขอบคุณการจัดงานเลี้ยงให้ได้มาพบปะกัน เป็นการต้อนรับที่อบอุ่น ขอให้อัลเลาะฮ์ตอบแทนความดีงามของทุกท่าน

 

เอกอัคราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย