เพิ่งรู้ว่ามี!สหภาพไอแบงก์ชุมนุมยื่น 10 ข้อปฏิรูปธนาคาร ปลดล็อคปัญหา

787

วันที่ 1 มิ.ย.2560 เวลา 12.00น. พนักงานธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นับร้อยคน นำโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สร.ธอท.) รวมตัวออกแถลงการณ์ “การปฏิรูปธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย” บริเวณชั้นล่างสำนักงานใหญ่ อาคารคิวเฮ้าส์ อโศก เพื่อขอให้รัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหาไอแบงก์ที่ค่อนข้างล่าช้าทั้งด้านการแก้ไขปัญหาหนี้เสีย (NPF) การนำคนผิดมาลงโทษ การพิจารณาสินเชื่อที่ล่าช้า การละเลยพนักงาน และปัญหาอื่นๆ


โดยที่ผ่านมาสร.ธอท.ได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไข แต่กลับไม่ได้รับการพิจารณาเท่าที่ควร จนพนักงานและผู้บริหารไอแบงก์จำนวนมากไม่ยอมรับบอร์ดบริหารธนาคารชุดปัจจุบันและนำมาสู่การรวมตัวในครั้งนี้เพื่อสื่อถึงรัฐบาลต่อไป

เลขที่ ๖๐ ซอยเลิศนาวา ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร๑๐๒๔๐ โทร. ๐๘๙-๖๙๓-๒๖๙๓ แฟกซ์ ๐๒-๖๕๐-๖๙๙๙ ต่อ ๓๑๐๘

แถลงการณ์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง การปฏิรูปธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
เป็นที่ทราบกันดีต้ังแต่ปี ๒๕๕๖ ว่าธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นธนาคารรัฐวิสาหกิจที่ ประสบปัญหาการทุจริตจนทำให้ธนาคารมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPFs) สูงกว่า ๕๗,๐๐๐ ล้านบาท (ณ ๒๘/๒/๖๐)


สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (สร.ธอท.) พนักงาน และผู้บริหาร ต่าง คาดหวังว่า คณะกรรมการ ธนาคาร (บอร์ด) ชุดปัจจุบันจะสามารถ บรรเทาหรือแก้ไข ปัญหานี้ได้ รวมทั้งแก้ไข ปัญหาอื่นๆ เช่น การพิจารณาสินเชื่อท่ีล่าช้า, การลงโทษพนักงานที่ทุจริตและฟ้องดาเนินคดีอดีตพนักงานที่ทาให้ ธนาคารเสียหาย, การเพิ่มยอดสินเชื่อรายใหม่, การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร, หรือการพัฒนาระบบไอที เป็นต้น ซึ่งพนักงานและผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าท่ี เพื่อช่วยให้ธนาคารผ่านวิกฤติ สามารถ กลับมา ดาเนินกิจการอย่างปกติได้โดยเร็ว และหากโอน NPFs ให้บริษัทภายนอกได้ไว การทำงานมีความสอดคล้องกันทั้ง ภาครัฐ บอร์ด ผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ธนาคารอาจจะมีสถานะดีข้ึนจนไม่จำเป็นต้องหาพันธมิตรก็เป็นได้ ธนาคารก็ยังคงเป็นของคนไทยต่อไป


โดยสร.ธอท.ได้ยึดแนวทางนี้ในการ ปฏิรูปธนาคาร ได้ให้ข้อมูลและเสนอ แนวทางอันเป็นประโยชน์ในการแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต่างๆให้ ภาครัฐบอร์ดและผู้บริหารของ ธนาคารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยธนาคารสอดส่องการทุจริต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ในทางกลับกัน ภาครัฐ บอร์ด และผู้บริหาร ก็ควรกากับดูแลและ บริหารงานด้วยความมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถชี้วัดได้ เป็นตัวเลข หากมีความล่าช้าจะส่งผลเสียกับธนาคารและสร้างภาระเพิ่มให้ภาครัฐ เช่น มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. มีการเพิ่มทุนให้ธนาคารถึง ๑๘,๑๐๐ ล้านบาท ถ้าธนาคารดาเนินการด้วยความมีประสิทธิภาพและ รวดเร็วมากกว่าน้ี ภาครัฐอาจจะใช้เงินเพิ่มทุนน้อยกว่าน้ีมาก
ด้วยเหตุข้างต้น


สร.ธอท. พนักงาน และผู้บริหาร จำนวนมากเห็นว่า ปัจจุบันสถานะของธนาคารยังคงไม่ ฟื้นตัวจากปัจจัย ภายนอกและ ภายในหลายด้าน ต้องการการแก้ไขที่รวดเร็ว ความล่าช้าและความไม่มี ประสิทธิภาพในด้านนโยบาย ด้านบริหาร ด้านพนักงาน ด้านผลิตภั ณฑ์ และด้านภาพลักษณ์ จะส่งผลเสียต่อ ธนาคารและภาครัฐ สร.ธอท. พนักงาน และผู้บริหาร จึงขอให้ภาครัฐปฏิรูปธนาคารโดยเร่งด่วน ดังน้ี

๑. ปรับเปลี่ยนนบอร์ด โดยบอร์ดควรประกอบด้วยผู้ท่ีมี ความสามารถและ ประสบการณ์ในการพลิกฟื้น สถาบันการเงินเอกชนหรือรัฐจากขาดทุนจานวนมากให้กลับมามีกาไร เพิ่มสัดส่วนผู้แทนจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย (BOT) ให้เท่ากับหรือมากกว่าผู้แทนของกระทรวงการคลัง รวมทั้งมีผู้แทนของ ที่ปรึกษาชะ รีอะฮ์และผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย


โดยขอให้ยกเว้นคุณสมบัติด้านอายุหากมีอายุเกิน ๖๕ ปี เป็นการชั่วคราว (กรณีที่จำเป็น) เพื่อให้การกากับดูแลและการดาเนินการตามนโยบายภาครัฐและภายในมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และมีความรอบด้านมากย่ิงขึ้น


ปรับเปลี่ยน…
การรวมพลังความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันเพื่อความยุติธรรม สันติภาพและความปรองดองด้วยหลักศาสนาอิสลาม

๒. ปรับเปลี่ยนรักษาการผู้จัดการโดยขอให้เร่งสรรหาผู้จัดการธนาคารที่มีความสามารถและประสบการณ์ ในการพลิกฟื้นสถาบันการเงินเอกชนหรือรัฐจากขาดทุนจานวนมากให้กลับมามีกำไร มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในสังคมมุสลิม โดยขอให้ยกเว้นคุณสมบัติด้านอายุหากมีอายุเกิน ๖๐ ปี เป็น การชั่วคราว (กรณีท่ีจ้าเป็น)


๓. เร่งดไเนินการให้บริษัท บริหารสินทรัพย์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (IAM) สามารถประกอบ กิจการได้โดยเร็ว เพื่อรับโอน NPFs ของธนาคารให้เร็วที่สุด หากล่าช้าจะทาให้ NPFs สูงขึ้นมากจนอา จ สร้างภาระและความเสียหายให้ภาครัฐและธนาคารมากกว่าปัจจุบัน


๔. เร่งให้ธนาคารสอบสวนทางวินัยพนักงานที่มีส่วนทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ระงับการขึ้นเงินเดือน ประจาปี, การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนระดับตาแหน่งพนักงานท่ีเกี่ยวข้องกับการทุจริต และให้ธนาคารฟ้องร้องดำเนินคดีท้ังทางแพ่งและอาญาพนักงานและอดีตพนักงานดังกล่าวโดยเร็ว ตาม นโยบายของภาครัฐ อีกทั้งยังทำให้ธนาคารลดค่าใช้จ่ายด้านการพนักงานได้ด้วย

๕. ลดหรือยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียมการโอน , และค่าอากรแสตมป์ เฉพาะขั้นตอน การขาย ทรัพย์สินจากธนาคารให้แก่ลูกค้าเพื่อให้ธนาคารสามารถใช้หลักชะรีอะอ์ที่ถูกยอมรับในสังคมมุสลิม วง กว้างทำให้แข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นได้

๖. ลดเบี้ยปรับกรณีลูกค้าผิดนัดชาระและถูกฟ้องร้องดาเนินคดี เนื่องจากธนาคารไม่สามารถนำเบี้ยปรับมา เป็นรายได้ของธนาคารได้ อีกทั้งยังทำให้ภาพลักษณ์ของธนาคารเสียหายและไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการสร้างวินัยการชำระให้ลูกค้าตามนโยบายของธนาคารได้เลย


๗. เปลี่ยนผู้บริหารที่ดูแลงานด้านการพนักงานเนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้านการพนักงานได้ เลย

๘. เร่งให้ธนาคารปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อให้รวดเร็วทั้งสินเชื่อ รายย่อย, สินเช่ือ SMEs, และ สินเชื่อรายใหญ่ ให้เทียบเท่าธนาคารแห่งอื่น

๙. เร่งให้ธนาคารปรับปรุงขั้นตอนการแก้ไขNPFsให้รวดเร็วและมีมีประสิทธิภาพเทียบเท่าธนาคารแห่งอื่น

๑๐.ระงับสิทธิประโยชน์ค่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ค่าน้ามันเชื้อเพลิง ของผู้บริหาร ระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการขึ้นไป เนื่องจากปัจจุบันยังมีผู้บริหารระดับดังกล่าวที่รับทั้งค่ารถยนต์ประจำตำแหน่งแต่ยังคงใช้ รถยนต์ส่วนกลางของธนาคาร ซึ่งผิดข้อบังคับธนาคารและทาให้ธนาคารเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น


ท้ังนสี้ ร.ธอท. พนักงาน และผู้บริหาร จะยึดถือผลประโยชน์ของธนาคาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น และ ประเทศชาติ เป็นสาคัญ และหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารัฐบาลจะนำข้อเสนอข้างต้นไปพิจารณาดาเนินการอย่างเป็น รูปธรรมโดยเร็วเพื่อให้ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นหน่ึงในเครื่งมือทางการเงินที่สาคัญในการดึงแหล่งทุน จากตะวันออกกลางเพื่อนำมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆและอยู่คู่สังคมมุสลิมไทยต่อไป

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย