ภาค 4 ผุดโครงการนำคนพุทธกลับบ้าน-พาพระกลับวัด อ้างถูกศาสนาอื่นคุกคามต้องทิ้งที่อยู่-วัดร้าง

289

พาคนไทยพุทธกลับบ้าน พาพระกลับวัด แก้ปัญหาความมั่นคง ใน จชต.

ปัญหาหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เกิดขึ้นในรอบ 13 ปี คือปัญหาการทิ้งถิ่นเพราะความไม่ปลอดภัยของชาวไทยพุทธ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จนทำให้จำนวนไทยพุทธ ซึ่งอาศัยอยู่ 120,00 กว่าคน ขณะนี้เหลือเพียง 60,000 กว่าคน เท่านั้น ซึ่งมีผลกระทบต่อความมั่นคง ทั้งของคนไทยพุทธ และของประเทศ


เกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ทำหน้าที่ประธานกลุ่มภารกิจงานที่ 3 กล่าวว่า คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ซึ่งมี พล.อ.อุดมเดช สีตะบุตร เป็นหัวหน้า และ กอ.รมน.ภาค 4 ซึ่งมี พ,ท.ปิยวัฒน นาควานิช เป็น ผอ.กอ.รมน. ได้ให้ความสำคัญในปัญหาความไม่ปลอดภัย ทำให้คนไทยพุทธ จำนวนหนึ่ง ทิ้งถิ่นฐาน รวมทั้งเรื่องของ พระสงฆ์ และวัดร้าง ในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า อยู่ระหว่างการ ประชุมตัวแทนชาวไทยพุทธ กลุ่มต่างๆ เพื่อจัดตั้งสหพันธ์ชาวไทยพุทธ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้มีเอกภาพในการ ขับเคลื่อน ให้เป็นชุมชนไทยพุทธเข้มแข็ง ทั้งในด้านความปลอดภัย และในเรื่องเศรษฐกิจ ในเรื่องของอาชีพต่างๆ ซึ่งปัจจุบันถูกคนต่างศาสนา บุกรุก และคุมคามในรูปแบบต่างๆ
ซึ่ง พล.ท.ปิยวัฒน์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้มีแนวคิดในการทำโครงการ”นำไทยพุทธกลับบ้าน” และ”นำพระกลับวัด” ( วัดร้าง ) เพื่อทำการ ฟื้นฟู ให้ชุมชนไทยพุทธ สามารถที่จะ กลับมา เป็นชุมชนที่มีความปลอดภัยได้เหมือนเช่นเดิม ซึ่งในภาพรวม จะมีการ เข้าไปดูแล สร้างความปลอดภัยให้กับ ครู พระ วัด โรงเรียน และ ชุมชนไทยพุทธ ทั้งหมด โดยขณะนี้การประชุมกลุ่มไทยพุทธ เพื่อรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของทุกกลุ่ม เพื่อการจัดตั้งเป็นสมาพันธ์ มีความคืบหน้าไปมาก

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา