จุฬาราชมนตรีประกาศ อาทิตย์ 25 มิ.ย. วันอีดิ้ลฟ ต

189

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ประกาศ ให้วันที่ 1 เชาวาล หรือวันอีดิ้ลฟิฏริ ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๓๘ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐