ประชาพิจารณ์ชาวสตูลเห็นด้วยสร้างสะพานตำมะลัง ช่วยชาวบ้านสะดวกเดินทาง

96

สตูล เปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสำรวจออกแบบสะพานข้ามคลองตำมะลัง พบชาวบ้านส่วนใหญ่ให้การยอมรับ หากทุกฝ่ายพร้อมคาดจะสามารถก่อสร้างได้ในปี พ.ศ.2562
เมื่อเวลา 10.30น.วันที่30มิ.ย.2560ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล พร้อมนายพิสิฐ ศรีวรานันท์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวงชนบท นายรักชาติ บุหงาชาติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล และคณะที่ปรึกษาจากบริษัท ซี คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัทซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ หมู่ที่ 3 ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล เพื่อประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) งานสำรวจออกแบบสะพานข้ามคลองตำมะลัง โดยให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงผลการศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงผลการศึกษาด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ มีประชาชนในชุมชนบ้านตำมะลังเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก พบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการฯ ดังกล่าว

นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตำมะลัง มีการริเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบัน โดยโครงการได้รับพระกรุณาพระราชทานพระราชานุมัติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อเดือนธันวาคม 2544 ซึ่งสะพานครอบคลุมพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ และหมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ แนวเส้นทางโครงการมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 406 บริเวณ กม.93 + 900 เข้าไปตามถนนลูกรังเดิม ขนาด 2 ช่องทางจราจร ตรงเข้าสู่ท่าเทียบเรือประมงเอกชนริมคลองตำมะลัง จากนั้นสะพานจะข้ามไปยังบริเวณหมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผ่านพื้นที่เกษตรกรรมและถนนหิน ไปสิ้นสุดที่บริเวณถนนสาธารณะของหมู่บ้าน ระยะทางรวมทั้งหมด 2.735 กิโลเมตร งบประมาณ 350 ล้านบาท

ทั้งนี้ได้มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครั้งแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คาดว่าหากการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี ทุกฝ่ายพร้อมจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ.2562
ด้านนางเนตรนภา ไมตรี ชาวบ้านชุมชนตำมะลังเหนือ กล่าวว่า รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับประชาชนในชุมชนบ้านตำมะลัง ซึ่งตนเองเห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างสะพานดังกล่าว เพราะจะทำให้การคมนาคมสะดวกมากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะตำมะลัง โดยเฉพาะในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ สามารถพัฒนาชุมชนบ้านตำมะลังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูลในอนาคต

ภาพ-ข่าว-นิตยา แสงมณี // สตูล