สสม.ลุยมัสยิดปาย รณรงค์มัสยิดปลอดบุหรี่

148

รายงาน…ชุมพล ศรีสมบัติ

ลงพื้นที่มัสยิดปายอัลอิสรอฮ์กับ ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือ สสม.

เยี่ยมพบปะท่านอิหม่ามสมชาย บุษกร ผู้ดูแลมัสบิดคุณอาลี แสวงทอง พบปะแลกเปลี่ยนกันในส่วนโครงการมัสยิดปลอดบุหรี่ งานนี้แน่นอน นำโดย ผู้พันสมคิด คนเก่งของเรา

มัสยิดให้ความสำคัญ กับเรื่องนี้มาก สังเกต จากป้ายที่ทางโครงการนำไปให้ ทางผู้รับผิดชอบนำไปติดตั้งแต่ ประตูมัสยิด และรอบ ๆ บริเวณมัสยิด แม้นกระทั้ง ที่ทำนัำละหมาด ทางมัสยิดก็ให้การใส่ใจ
มัสยิดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ให้ความสำคัญกับการสูบบุหรี่ในบริเวณมัสยิดเป็นอย่างมาก กังวลก็แต่พี่น้องต่างพื้นที่ และนักท่องเที่ยวที่ไม่เข้าใจบริบทในพื้นที่ เป็นสิ่งจำเป็น ที่จะต้องเรียนรู้มารยาทในการเข้าในพื้นที่มัสยิดในภาคเหนือตอนบน
ปัญหา การสูบบุหรี่ในมัสยิดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนไม่มี เพราะสัปปุรุษ์มีความเข้าใจ ประกอบกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน อย่างเช่น สสส. หรือ สสม.หน่วยงานของเราที่รณรงค์อย่างต่อเนื่องให้เกิดสำนึกและชี้ให้เห็นพิษภัยของบุหรี่และผลกระทบต่อผู้ใกล้ชิด หรือ เรียก บุหรี่มือสอง การทำงานสร้างความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง จึงมีผลไปในทางที่ดี
ความสำเร็จ ของแต่ละโครงการ ไม่อาจส่งผลได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หรือประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสอดส่องดูแลและมีเป้าหมายร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสำเร็จของแต่ละงานต่อไป