สั่งเด็ดขาดไปฮัจย์ปีนี้ใช้บริการ”การบินไทย”เท่านั้น โขกหนักหัวละ 44,500 บาท

1761

กองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง ได้ออกประกาศว่า 1. ตามที่กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้แจ้งให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ไปตรวจสอบและลงนามยืนยันความถูกต้องของเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวบิน ที่โรงแรมไดอิชิ เมื่อวันที่ 4-8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากยังมีผู้ประกอบกิจการฮัจย์บางรายยังมิได้ไปตรวจสอบและลงนามยืนยันความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการการส่งเสริมกิจการฮัจย์ของไทยเป็นไปในกรอบเวลาของซาอุดีอาระเบีย จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ดังมีรายชื่อข้างท้ายนี้ ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันเที่ยวบินมายังกองส่งเสริมองค์กรศาสนาอิสลามและกิจการฮัจย์ กรมการปกครอง โดยด่วน *ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560* เพื่อกรมการปกครองจะได้จัดทำประกาศสำนักเลขาธิการ ฯ จัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลก็ขอให้แจ้งเป็นหนังสือด้วยเช่นเดียวกัน
1.1 TG8808 NAW-MED 25-7-60 11.30
– WASIM/35 คน
1.2 TG8832 HDY-MED 31-7-60 13.30
– NATHAWEE/205 คน
– RUSDEE/80 คน
1.3 TG8836 HDY-MED 01-8-60 13.05
– ABU HANAN/95 คน
– HAJ CENTER/47 คน
1.4 TG8840 HDY-MED 02-8-60 13.05
– SW.PERNIKA/118 คน
– AL-ALINA/80 คน
– Z.LAMLONG/28 คน
– HUSAINI/42 คน
– ALMAS/21 คน
1.5 TG8846 KBV-MED 03-8-60 18.20
– BARAKAH BUSINESS/5 คน
1.6 TG8848 BKK-JED 20-8-60 10.45
– RUSLAN/104 คน
– SN HAJJ/18 คน
1.7 TG8854 BKK-JED 21-8-60 14.20
– S.T.ARABIAN/20 คน
1.8 TG8856 BKK-JED 22-8-60 10.15
– DIYANA/95 คน
– S.M.T/11 คน
1.9 TG8858 BKK-JED 22-8-60 14.20
– S.T.ARABIAN/110 คน
– ABUBASAM/60 คน
– AL-AMAN/35 คน
2. กรมการปกครองขอเน้นย้ำว่า การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2560 จะต้องเดินทางโดยเที่ยวบินเช่าเหมาลำ (CHARTER FLIGHT) ของการบินไทย ตามข้อกำหนดของซาอุดีอาระเบียเท่านั้น ซึ่งบริษัท การบินไทย จำกัด ได้ยืนยันกับสำนักเลขาธิการฯ ว่า ได้เตรียมพร้อมในการขนส่งผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์จำนวน 31 เที่ยวบินไว้เป็นที่เรียบร้อย
3. เมื่อสำนักเลขาธิการฯ มีประกาศแจ้งยืนยันความถูกต้องของเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารแล้ว จะดำเนินการโอนเงินค่าบัตรโดยสารในส่วนที่สำนักเลขาธิการฯ ได้เรียกเก็บไว้แล้ว คนละ 37,000 บาทให้กับบริษัทการบินไทยฯ ต่อไป โดยผู้ประกอบกิจการฮัจย์จะต้องไปชำระส่วนต่างของค่าบัตรโดยสาร และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสาขาของการบินไทยที่หาดใหญ่ กระบี่ และหลานหลวง ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จำกัด ได้แจ้งยืนยันราคาค่าบัตรโดยสารต่อผู้ประกอบกิจการในการประชุมหลายครั้งที่ผ่านมาและได้มีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 แล้วว่า อยู่ที่คนละ 44,500 บาท *(ซึ่งไม่รวมกับค่าภาระต่างๆ ที่สนามบินซาอุดีอาระเบีย ได้แก่
@ ค่า Building Charge ที่สนามบินมาดีนะห์คนละ 80 ริยาล (ประมาณ 800 บาท)
@ ค่า Building Charge ที่สนามบินเจดดาห์คนละ 80 ริยาล (ประมาณ 800 บาท) และ
@ ค่า Security Charge คนละ 4 ดอลล่าร์สหรัฐ หรือประมาณ 140 บาท)*
4. กรมการปกครองจะมีประกาศและหนังสือเตือนถึงผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยด่วนต่อไป