TDRI จัดเสวนากรณี”ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา” ระดมนักวิชาการ-ชาวบ้านร่วมออกความเห็น

91
 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ  จัดเสวนาสะท้อนความคิดเห็นประเด็“ถนนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยา…จะพัฒนากันอย่างไร” และ  “ถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา : ประชาชนได้อะไร”ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560  เวลา 9.30-12.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2  สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 
โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา   ที่ปรึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ดร.ธงชัย พรรณสวัสดิ์    ประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์    ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
ดร.ศศิน เฉลิมลาภ    ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร  คุณ ภารนี สวัสดิรักษ์    นักวิชาการผังเมืองอิสระ  คุณ มาริสา สุโกศล หนุนภักดี    นักธุรกิจผู้บริหารโรงแรม  คุณ ยศพล บุญสม    ผู้แทนจากเครือข่ายสมัชชาแม่น้ำ    คุณสาธิต ดำรงผล    ผู้แทนจากชุมชนบางอ้อ