21 แนวทางใช้ชีวิตแบบนบี ทำได้!สุขในโลกนี้ สวรรค์ในโลกหน้าแน่นอน

126

21 แนวทางใช้ชีวิตแบบ “นบี”
.
1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. การให้สลามก่อน
3.ทุ่มเท และให้
4. พูดจาด้วยถ้อยคำที่สุภาพ และอ่อนโยน
5. เป็นนักฟังที่ดี มีมารยาทในการฟัง
6. ให้เกียรติและยกย่อง
7. เอาใจใส่ความรู้สึกของผู้อื่น
8. ละมุนละม่อม และอ่อนโยน
9. อ่อนน้อม และถ่อมตน
10. รู้จักระงับโทสะ
11. ยกโทษ และให้อภัย
12. ใจกว้างในการคบค้าสมาคม
13. ขนานนาม หรือเรียกชื่อที่เขาชื่นชอบ
14. มีบุคคลิกภาพที่ดูดี
15. ทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
16. ไปมาหาสู่กัน
17. อดทน
18.ปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่าน
19. อย่ามุ่งติเตียน
20. ให้คำแนะนำตักเตือน
21. มีสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮฺ

@Dr.Narong Wongdaeng